สถาบันสิ่งทอร่วม สนช. หนุน 'อีโค่ ไฟเบอร์' เส้นใยชีวภาพ

  สถาบันสิ่งทอร่วม สนช. หนุน 'อีโค่ ไฟเบอร์' เส้นใยชีวภาพ 

        นางสุทธินีย์ พู่ผกา ผู้อำนวยการสถาบันพัฒนาอุตสาหกรรมสิ่งทอ เปิดเผยว่า โครงการวิถีไทยก้าวไกลสู่แฟชั่น ภายใต้งบสนับสนุนจากสำนักงานปลัดกระทรวงอุตสาหกรรม เป็นโครงการที่ใช้การตลาดนำการผลิต มุ่งเน้นสร้างมูลค่าเพิ่ม (Value Creation) โดยนำความคิดสร้างสรรค์ดึงวัฒนธรรมมาผสมผสานเทคโนโลยีวิจัย และสร้างนวัตกรรม พัฒนา                   นักออกแบบ รวมทั้งพัฒนาตลาดควบคู่ไปกับการดูแลรักษาสังคม และสิ่งแวดล้อม ซึ่งหนึ่งในกิจกรรมของโครงการ คือการถ่ายทอดองค์ความรู้แนวคิดการพัฒนาเส้นใยชีวภาพ หรือ Eco Fiber ตั้งแต่ต้นน้ำจนถึงปลายน้ำ โดยนำวัตถุดิบที่มีอยู่ในประเทศไทย โดยเฉพาะมันสำปะหลังซึ่งมีผลผลิตค่อนข้างมากต่อปี ใช้เทคโนโลยีแปรรูปได้ผลลัพธ์เป็นพลาสติกชีวภาพในรูปเม็ดชิพ PLA ก่อนนำมาฉีดเป็นเส้นใย PLA (Poly lactic acid) เพื่อประยุกต์ใช้ในอุตสาหกรรมสิ่งทอทดแทนการใช้เส้นใยพอลิเอสเตอร์ (Polyester) ที่ผลิตจากเม็ดพลาสติกที่มีต้นกำเนิดจากปิโตเคมีซึ่งย่อยสลายยาก และเป็นชนวนเหตุสภาวะเรือนกระจกอย่างไรก็ตาม ทางด้าน ดร.วันทนีย์ จองคำ ผู้อำนวยการส่งเสริมวัฒนธรรมนวัตกรรมสำนักงานนวัตกรรมแห่งชาติ (องค์การมหาชน) กล่าวว่า สนช.ได้รับมอบหมายจากรัฐบาลให้เป็นหน่วยงานหลัก ในการบริหารจัดการแผนที่นำทางแห่งชาติการพัฒนาอุตสาหกรรมพลาสติก พ.ศ.2551-2558 เพื่อขับเคลื่อนให้ประเทศไทยเป็นศูนย์กลางอุตสาหกรรมพลาสติกชีวภาพในภูมิภาค (Bioplastics Hub) ได้อย่างรวดเร็ว ซึ่งได้กำหนดให้อุตสาหกรรมสิ่งทอเป็นหนึ่งในอุตสาหกรรมเป้าหมายสอดคล้องกับอุตสาหกรรมยุทธศาสตร์ของประเทศ ทั้งนี้ ในปลายปี 2556 สนช. จะได้สนับสนุนงบประมาณในการดำเนินโครงการนวัตกรรมพัฒนากระบวนการผลิต "Texio" เส้นใยยาวจากพลาสติกชีวภาพชนิด PLA ภายใต้ความร่วมมือระหว่าง สนช. สถาบันพัฒนาอุตสาหกรรมสิ่งทอ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี และบริษัทเอกชนผู้ผลิตเส้นใย 3 บริษัท เพื่อสร้างให้เกิดแบรนด์ "เส้นใย PLA Thailand" ซึ่งมีคุณลักษณะเด่นเฉพาะ เช่น นำไปผสมกับไหม ฝ้าย หรือขนสัตว์ โดยตั้งเป้าพัฒนาผลิตภัณฑ์ต้นแบบคือ เสื้อสูท และเสื้อโปโล เป็นต้น