อุตสาหกรรมประมงดิ้นลดกีดกันการค้า

 อุตสาหกรรมประมงดิ้นลดกีดกันการค้า  

นายพรศิลป์ พัชรินทร์ตนะกุล นายกสมาคมผู้ผลิตอาหารสัตว์ไทย เปิดเผยว่า อุตสาหกรรมประมงและผู้ผลิตสินค้าประมง 8 ราย ประกอบด้วย สมาคมการประมงแห่งประเทศไทย สมาคมผู้ผลิตปลาป่นไทย สมาคมผู้ผลิตอาหารสัตว์ไทย สมาคมอาหารแช่เยือกแข็งไทย สมาคมผู้ผลิตอาหารสำเร็จรูป สมาคมกุ้งไทย สมาคมอุตสาหกรรมทูน่าไทย และสมาคมการประมงนอกน่านน้ำไทย ได้รวมลงนามบันทึกข้อตกลง(เอ็มโอยู) ในการส่งเสริมการทำประมงอย่างรับผิดชอบและยั่งยืนตลอดห่วงโซ่อุปทานเพื่อนำไปสู่การผลิตอาหารปลอดภัยและมั่นคง ลดแรงกีดกันทางการค้าจากประเทศคู่ค้า โดยสาระสำคัญของข้อตกลงจะเป็นการกำหนดมาตรฐานขั้นต่ำที่แต่ละสมาคมจะสามารถไปปฏิบัติได้อย่างเคร่งครัด เน้นการทำประมงจากแหล่งที่มาและเครื่องมือถูกต้องตามกฏหมาย การทำประมงที่ไม่ทำลายสิ่งแวดล้อม ไม่ใช้แรงงานผิดกฏหมาย และความปลอดภัยทางอาหาร ข้อตกลงดังกล่าว ยังได้กำหนดมาตรการ 3 แนวทาง ภายใต้ "โครงการพัฒนาและผลักดันผลิตภัณฑ์ประมงภายใต้มาตรฐานการผลิตและการทำประมงอย่างรับผิดชอบ" ประกอบด้วย1.มาตรการลดการทำประมงปลาขนาดเล็ก 2.โครงการพัฒนาและผลักดันผลิตภัณฑ์ประมงภายใต้มาตรฐานการผลิตและการทำประมงอย่างรับผิดชอบและ 3.โครงการพัฒนาและส่งเสริมการประมงอย่างยั่งยืน

          อย่างไรก็ตาม ทางด้านนายนิวัติ สุธีมีชัยกุล อธิบดีกรมประมง กล่าวว่า ในปี 2538 - 2553 ประเทศไทยผลิตสินค้าประมงได้ปีละ 3.2 ถึง 4.1 ล้านต้น และในปี 2555 ส่งออกรวม 1.9 ล้านตันคิดเป็นมูลค่า 2.6 แสนล้านบาท และล่าสุดไทยได้ประกาศเป็นซีฟู้ดฮับของอาเซียน