อุตสาหกรรมดันส่งออกอาหารแปรรูปตั้งเป้ายอดปีนี้แตะ 1 ล้านล้าน

 อุตสาหกรรมดันส่งออกอาหารแปรรูปตั้งเป้ายอดปีนี้แตะ 1 ล้านล้าน

          นายประเสริฐ บุญชัยสุข รัฐมนตรีว่าการกระทรวงอุตสาหกรรม เปิดเผยว่า ได้ตรวจเยี่ยมบริษัท ห้องปฏิบัติการกลาง (ประเทศไทย) จำกัด ซึ่งถือหุ้นโดยสำนักงานส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลาง และขนาดย่อม (สสว.)  และกระทรวงการคลัง เพื่อติดตามความพร้อมการทำหน้าที่ ตรวจรับรองมาตรฐานสินค้าการเกษตรและประมงแปรรูปให้กับวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม (เอสเอ็มอี)  และวิสาหกิจชุมชน (OTOP)  ที่มีกว่า 5,159 ราย และ 16,961 รายตามลำดับ โดยสินค้าที่ผ่านการรับรองมาตรฐานจะสามารถแข่งขันได้ทั้งตลาดในประเทศ ตลาดประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน (AEC) และตลาดโลก คาดว่าอีก 10 ปีข้างหน้า ประชากรโลกจะมีความต้องการสินค้า  กลุ่มอาหารเพิ่มขึ้น กว่าร้อยละ 150  พร้อมเชื่อว่า อุตสาหกรรมเกษตรโดยเฉพาะอาหารแปรรูปจะมีมูลค่าการส่งออกเพิ่มเป็น 1 ล้านล้านบาทในปีนี้ ซึ่งประเทศไทยมีพื้นฐานด้านการเกษตรที่ดีสินค้าเกษตรเป็นที่นิยมของทั่วโลก
          อย่างไรก็ตาม รัฐมนตรีว่าการกระทรวงอุตสาหกรรม กล่าวอีกว่า  เพื่อสร้างโอกาสในการขยายตลาดให้กับสินค้าเกษตรของไทย กระทรวงอุตสาหกรรม จึงขับเคลื่อนโครงการพัฒนาอุตสาหกรรมอาหารแปรรูปครบวงจร หรือ National Food Valley ที่มีจุดมุ่งหมาย เพื่อพัฒนาอุตสาหกรรมอาหารแปรรูปตลอดห่วงโซ่อุปทาน ให้มีมูลค่าสูงขึ้นและมีความสามารถในการแข่งขันในตลาดAECรวมถึง สนับสนุนการรวมกลุ่มและเชื่อมโยงอุตสาหกรรมอาหารแปรรูปและอุตสาหกรรมที่เกี่ยวข้อง ตั้งแต่ต้นน้ำ กลางน้ำ ปลายน้ำ เพื่อยกระดับศักยภาพในการประกอบการให้มีประสิทธิภาพโดยรวมให้เพิ่มขึ้น