อุตฯ ปิ๊งไอเดีย อีโคคาร์ 2

  อุตฯ ปิ๊งไอเดีย อีโคคาร์ 2

                     นายประเสริฐ บุญชัยสุข รัฐมนตรีว่าการกระทรวงอุตสาหกรรม เปิดเผยว่า จากการติดตามสถานการณ์อุตสาหกรรมยานยนต์โลกมาอย่างต่อเนื่องพบว่า รถยนต์ที่มีคุณสมบัติ "สะอาด ประหยัด ปลอดภัย" เป็นที่ต้องการเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่องทั้งในตลาดส่งออกและตลาดในประเทศ จึงคาดว่าภายในระยะเวลา 2 ปี การผลิต Eco car ของประเทศไทย จำเป็นต้องขยายกำลังการผลิตให้สูงกว่า 585,000 คันต่อปี ประกอบกับการที่คณะรัฐมนตรีได้มีมติ เมื่อวันที่ 18 ธันวาคม 2555 เห็นชอบการปรับโครงสร้างภาษีสรรพสามิตรถยนต์ โดยเปลี่ยนหลักเกณฑ์การให้สิทธิลดหย่อนอัตราภาษีให้กับรถยนต์ที่มีความ "สะอาด ประหยัด ปลอดภัย" เพื่อกระตุ้นให้ผู้ประกอบการต้องลงทุนพัฒนารถยนต์ที่มีคุณสมบัติสอดคล้องกับทิศทางนี้มากยิ่งขึ้น (โครงสร้างภาษีจะมีผลบังคับใช้ตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม 2559) ดังนั้น กระทรวงอุตสาหกรรมจะพิจารณาเปิดให้การส่งเสริมกิจการผลิตรถยนต์ประหยัดพลังงานมาตรฐานสากล (Eco car) ครั้งใหม่ขึ้น 
                  อย่างไรก็ตาม นโยบายส่งเสริมกิจการผลิตรถยนต์ประหยัดพลังงานมาตรฐานสากล (Eco car) เมื่อปี 2550 ส่งผลให้เกิดการลงทุนสร้างฐานการผลิตรถยนต์ประหยัดพลังงานมาตรฐานสากลขนาดการผลิต 585,000 คันต่อปี ที่ครบวงจรในประเทศไทย รวมถึงการผลิตเครื่องยนต์ การผลิตระบบส่งกำลัง การผลิตชิ้นส่วนเครื่องยนต์และชิ้นส่วนยานยนต์ กว่า 50,000 ล้านบาท (ซึ่งยังไม่รวมถึงการดำเนินกิจกรรมการวิจัยและพัฒนา และการลงทุนในธุรกิจอุตสาหกรรมต่อเนื่อง) มีมูลค่าการส่งออกกว่า 67,800 ล้านบาท (ตั้งแต่เริ่มผลิตในเดือนมี.ค. 53 -ปี 55) และก่อให้เกิดการจ้างงานภายในประเทศเพิ่มกว่า 12,000 คน จากนโยบายการสนับสนุนของรัฐ ทั้งนโยบายรถยนต์คันแรกและความนิยมในรถยนต์ขนาดเล็ก ทำให้ในช่วงที่ผ่านมาการผลิต Eco car มีอัตราการขยายตัวเฉลี่ยสูงถึงร้อยละ 100 ต่อปี และประเทศไทยสามารถส่งออก Eco car ไปจำหน่ายยังตลาดต่างประเทศที่สำคัญ ได้แก่ ญี่ปุ่น ประเทศสมาชิกอาเซียน กลุ่มประเทศโอเชียเนีย สหรัฐอาหรับเอมิเรตส์ เป็นต้น