กรมโรงงานฯ ดึง RFID คุม'กากอุตสาหกรรม

                 กรมโรงงานฯ ดึง RFID คุม'กากอุตสาหกรรม

          นายณัฐพล ณัฏฐสมบูรณ์ อธิบดีกรมโรงงานอุตสาหกรรม กล่าวว่า ปัจจุบัน กรมฯมีข้อมูลกากของเสียจากอุตสาหกรรมประมาณ 2.75 ล้านตัน ซึ่งต้องได้รับการทิ้งและกำจัดอย่างถูกต้อง แต่มีโรงงานอุตสาหกรรมหลายแห่งลักลอบนำกากอุตสาหกรรมไปทิ้งโดยไม่ได้แจ้งให้กรมฯทราบ เพราะต้องการลดต้นทุนในการจัดการ ซึ่งเป็นอันตรายต่อสิ่งแวดล้อมและชุมชนที่อยู่ใกล้เคียง และที่ผ่านมากรมฯ ได้สุ่มตรวจจับได้แล้วหลายราย ทั้งนี้ จากการศึกษาดูงานระบบ RFID ที่ฮ่องกง พบว่า สามารถนำมาใช้ในการบริหารจัดการท่าเรือฮ่องกงได้อย่างมีประสิทธิภาพ กรมฯจึงมีแนวคิดจะนำระบบ RFID มาประยุกต์ใช้ในการควบคุมการขนส่งกากอุตสาหกรรม โดยคาดว่า จะได้ข้อสรุปในเรื่องระบบเทคโนโลยีว่าจะนำมาใช้ได้อย่างไรภายใน 1 เดือน หลังจากนั้น จะเสนอรัฐมนตรีว่าการกระทรวงอุตสาหกรรมพิจารณาอนุมัติ เพื่อออกประกาศเป็นกฎกระทรวงภายใต้กฎหมายวัตถุอันตรายซึ่งกรมฯเป็นผู้บังคับใช้กฎหมาย โดยจะมีผลในทางปฏิบัติภายใน 3 เดือน

          อย่างไรก็ตาม โรงงานอุตสาหกรรมที่มีกากอุตสาหกรรม 20 ประเภท โรงงานจะต้องเข้าสู่ระบบดังกล่าว โดยต้องออกค่าใช้จ่ายในการติดตั้งระบบ ซึ่งจากการประเมินพบว่า ต้นทุนจะเพิ่มขึ้นไม่มากนัก และกฎกระทรวงใหม่นี้ จะควบคุมถึงผู้ประกอบการที่รับจ้างทิ้งกากอุตสาหกรรมหรือโรงงาน ที่ประกอบกิจการรีไซเคิลกว่า 400 แห่ง ทั่วประเทศ เพื่อให้สามารถควบคุมการจัดการกากอุตสาหกรรมได้ตั้งแต่ต้นทางจนถึงปลายทาง เพราะที่ผ่านมามีการแจ้งการขนส่งกากอุตสาหกรรมในรูปของเอกสารเท่านั้น ส่งผลให้ตรวจสอบได้ยาก โดยกรมฯจะจัดตั้งศูนย์ปฏิบัติการเกี่ยวกับเรื่องนี้โดยเฉพาะ เพื่อสามารถติดตามและตรวจสอบการขนส่งกากอุตสาหกรรมที่มีอันตรายได้จากข้อมูลที่ระบุในระบบ RFID