กนอ.เร่งดันไทยสู่อุตสาหกรรมใหม่

 กนอ.เร่งดันไทยสู่อุตสาหกรรมใหม่ 

              นายวีรพงศ์ ไชยเพิ่ม ผู้ว่าการการนิคมอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย (กนอ.) เปิดเผยว่า ผลการดำเนินงานในช่วง 8 เดือนแรกของปีงบประมาณ 2556 มีพื้นที่นิคมอุตสาหกรรมขายได้รวม 3,267 ไร่ โดยเป็นของ กนอ. 27 ไร่ ที่เหลือเป็นยอดขายของนิคมฯ ร่วมดำเนินงาน โดยภาพรวมยอดขายเพิ่มขึ้น 348 ไร่ เพิ่มขึ้นคิดเป็น 13.31% โดยอุตสาหกรรมที่เข้ามาลงทุนมากที่สุด 3 อันดับแรก คือ 1.กลุ่มอุตสาหกรรมยานยนต์และชิ้นส่วน 2.อุตสาหกรรมไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ และ 3.อุตสาหกรรมปิโตรเคมีโดยนักลงทุนญี่ปุ่นเข้ามาลงทุนมากที่สุด ส่วนผลการดำเนินงานในไตรมาส 3 ปีงบประมาณ 2556 กนอ.มุ่งเน้นการพัฒนาอุตสาหกรรมสู่การเป็นเมืองอุตสาหกรรมเชิงนิเวศ โดยมีนิคมอุตสาหกรรมเป้าหมายนำร่อง 15 แห่ง ภายในปี2557 และภายในปี2562 ทุกนิคมอุตสาหกรรมที่เปิดดำเนินการแล้วจะต้องเข้าสู่การเป็นเมืองอุตสาหกรรมเชิงนิเวศ โดยดำเนินการภายใต้กลยุทธ์ "3G" โดยมุ่งการพัฒนาใน 3 ด้าน ได้แก่ Green Strategy มุ่งพัฒนาด้านสิ่งแวดล้อม Growth Strategy มุ่งเน้นพัฒนานิคมฯ ด้วยการจัดตั้งนิคมฯ ขึ้นใหม่ เพื่อรองรับกลุ่มอุตสาหกรรมของประเทศไทย ทั้งในประเทศและต่างประเทศ Great Strategy มุ่งความเป็นเลิศในการพัฒนาการบริหารจัดการ ตลอดจนเผยความคืบหน้าเพื่อสร้างความมั่นใจแก่นักลงทุนทั้งชาวไทยและต่างประเทศ
         อย่าไรก็ตาม ปัจจุบันมีโรงงานที่เข้าระบบเพื่อขออนุญาตนำของเสียออกจากโรงงานประมาณ 2,454 โรงงาน จากทั้งหมดประมาณ4,000 โรงงานตลอดจนโครงการจัดตั้งศูนย์ข้อมูลให้คำปรึกษาและบริหารจัดการกากของเสียอุตสาหกรรม รวมถึงการเตรียมความพร้อมป้องกันน้ำท่วมรอบนิคมอุตสาหกรรม โดย กนอ.มอบเงินอุดหนุนดำเนินโครงการปรับปรุงเขื่อนป้องกันน้ำท่วมของนิคมอุตสาหกรรม สวนอุตสาหกรรม และเขตอุตสาหกรรม ครั้งที่ 1 ให้กับ 4 นิคมอุตสาหกรรม และการก่อสร้างคืบหน้าแล้วกว่า 95% คาดว่าจะแล้วเสร็จในเดือนกรกฎาคมนี้