สิ่งทอ – แฟชั่นไทย หนีลงทุนต่างแดน

 สิ่งทอ – แฟชั่นไทย หนีลงทุนต่างแดน  

             นายสมชาย หาญหิรัญ ผู้อำนวยการสำนักงานเศรษฐกิจอุตสาหกรรม เปิดเผยว่า สำนักงานเศรษฐกิจอุตสาหกรรม(สศอ.)ได้ทำการศึกษาสำรวจและวิเคราะห์ข้อมูลเชิงลึกถึงแนวทางการย้ายฐานการผลิตของอุตสาหกรรมที่ใช้แรงงานเข้มข้นไปยังประเทศเพื่อนบ้านโดยมุ่งเน้นในกลุ่มอุตสาหกรรมแฟชั่นเป็นหลัก ได้แก่ อุตสาหกรรมสิ่งทอและเครื่องนุ่งห่ม รองเท้าและเครื่องหนังและอัญมณีและเครื่องประดับ ซึ่งกลุ่มอุตสาหกรรมดังกล่าว สามารถสร้างมูลค่าจากการส่งออกให้กับประเทศไม่ต่ำกว่า 20,000 ล้านเหรียญสหรัฐต่อปี หรือคิดเป็นประมาณ10% ของมูลค่าการส่งออกทั้งหมด ทั้งนี้ สศอ.จึงได้ศึกษาข้อมูลเชิงลึกทั้งในและต่างประเทศ คือ เวียดนาม และเมียนมาร์ เพื่อให้ได้แนวทางการเคลื่อนย้ายการลงทุน สภาพแวดล้อมที่จะเอื้อต่อการลงทุน เหมาะแก่การย้ายหรือขยายฐานการผลิตไปยังประเทศเพื่อนบ้าน ควรเป็นกระบวนการผลิตที่เน้นใช้แรงงานเข้มข้น แรงงานไร้ทักษะ และการผลิตที่มีมูลค่าเพิ่มไม่สูง และคาดว่า ในช่วงปลายปีนี้ ผู้ประกอบการอุตสาหกรรมแฟชั่นโดยเฉพาะกลุ่ม SMEs อาจเห็นลู่ทางหรือมีทางเลือกที่เหมาะสม และมีรูปแบบการลงทุนการร่วมทุนการหาพันธมิตร พร้อมคู่มือแนวปฏิบัติ เพื่อใช้ประกอบการตัดสินใจในการเคลื่อนย้ายการลงทุนสู่ประเทศเพื่อนบ้านได้อย่างมีประสิทธิภาพเพิ่มมากขึ้น 
               อย่างไรก็ตาม จากการที่กลุ่มอุตสาหกรรมที่ใช้แรงงานเข้มข้น กำลังเผชิญกับแรงกดดันที่ส่งผลกระทบต่อขีดความสามารถในการแข่งขันจากปัจจัยหลายด้าน ส่งผลให้ผู้ประกอบการอุตสาหกรรมแฟชั่นรายใหญ่หลายรายตัดสินใจขยายฐานการลง ทุนไปยังประเทศเพื่อนบ้านเพื่ออาศัยความได้เปรียบด้านค่าจ้างแรงงานที่ถูกกว่า อาทิ ลาว เวียดนาม และจีน สำหรับผู้ประกอบการรายใหม่ที่จะไปลงทุนนั้น ควรคำนึงถึงประเทศเป้าหมายต้องมีแรงงานจำนวนมาก มีค่าจ้างแรงงานต่ำ มีโครงข่ายคมนาคมขนส่งและโลจิสติกส์ มีโครงสร้างพื้นฐานที่มีต้นทุนและคุณภาพที่เหมาะสม มีสิทธิประโยชน์ทางการค้าและ  การส่งออก เป็นต้น ในขณะเดียวกันการผลิตในประเทศควรได้รับการพัฒนา โดยการยกระดับการผลิตให้มีมูลค่าเพิ่มสูงขึ้น แล้วเชื่อมโยงเครือข่ายการผลิตเข้าด้วยกับโครงข่ายคมนาคม และการสื่อสาร                          แต่ละประเทศ