ภาคอุตสาหกรรมหนักใจ แรงงานขาด 3 – 4 แสนคน

 ภาคอุตสาหกรรมหนักใจ แรงงานขาด 3 – 4  แสนคน

      นายพยุงศักดิ์ ชาติสุทธิผล ประธานสภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย (ส.อ.ท.) เปิดเผยว่า ส.อ.ท.ประเมินว่า ภาคอุตสาหกรรมขาดแคลนแรงงานราว 300,000 - 400,000 คน ซึ่งส่วนใหญ่ขาดแคลนแรงงานระดับวิชาชีพส่วนแรงงานในระดับปริญญาตรีขาดแคลนประมาณ 10% อีกทั้ง ยังประสบปัญหาแรงงานจากสถาบันการศึกษาไม่ตรงความต้องการของผู้ประกอบการ โดยเฉพาะแรงงานช่างวิชาชีพที่พบว่า เทคโนโลยีการผลิตเปลี่ยนแปลงเร็ว ในขณะที่หลักสูตรการศึกษาเปลี่ยนแปลงไม่ทันกับเทคโนโลยี ทั้งนี้ ปัญหาขาดแคลนแรงงานเกิดขึ้นกับทุกอุตสาหกรรม โดยเฉพาะอุตสาหกรรมที่มีการผลิตขยายตัวมาก เช่น ยานยนต์และชิ้นส่วน ซึ่งขณะนี้ บริษัทต่างชาติสนใจเข้ามาลงทุนในไทยเพิ่มมากขึ้น จึงต้องการแรงงานที่มีทักษะเพื่อไปควบคุมเครื่องจักร และจำเป็นที่ภาครัฐควรจะสร้างบุคลากรมาให้เพียงพอกับการลงทุนที่มีแนวโน้มเพิ่มขึ้น ขณะเดียวกัน การลงทุนใหม่ของผู้ประกอบการควรพิจารณานำเครื่องจักรมาใช้ในการผลิตเพิ่มมากขึ้น

          อย่างไรก็ตาม ทางด้านนายสมชาย หาญหิรัญ ผู้อำนวยการสำนักงานเศรษฐกิจอุตสาหกรรม (สศอ.) กล่าวว่า ที่ผ่านมา สศอ. ได้ศึกษาภาวะการขาดแคลนแรงงานในภาคอุตสาหกรรมร่วมกับสถาบันเครือข่าย และสมาคมอุตสาหกรรมในปี 2556 - 2557 ประเมินว่า ปี 2556 จะมีความต้องการแรงงานราว 5.85 ล้านคน มีแรงงานในระบบ 5.46 ล้านคน จึงขาดแคลนแรงงาน 390,000 คน และในปี 2557จะมีความต้องการแรงงานเพิ่มขึ้นเป็น  5.91 ล้านคน มีแรงงานในระบบ 5.51 ล้านคน และจะขาดแคลนแรงงาน  400,000 คน ซึ่งในปีนี้แรงงานที่ขาดแคลนส่วนใหญ่ 95% หรือ 366,000 คนเป็นแรงงานที่มีวุฒิการศึกษาต่ำกว่าปริญญาตรี