สัมมนาภาษี เรียนรู้ BOI... นำไปใช้ให้ถูกทาง

 สัมมนาภาษี  

 
  เรียนรู้ BOI... นำไปใช้ให้ถูกทาง  
 
  สิทธิ์ในการเข้าร่วมสัมมนา  
 
  บริการเฉพาะผู้ประกอบการที่ยื่นแบบฯ ผ่านอินเทอร์เน็ต   แบบใดแบบหนึ่ง   ในระหว่าง 
วันที่  1  มกราคม  2555  -  31  มีนาคม  2557 เท่านั้น   โดยสำรองที่นั่งได้ไม่เกิน  2 ที่นั่ง   หากที่นั่งมีจำนวนไม่ครบ  ระบบจะให้สำรองเพียงเท่าที่มีอยู่เท่านั้น 
 
เปิดให้สำรองที่นั่งผ่านเว็บไซต์ยื่นแบบฯ ผ่านอินเทอร์เน็ต     http://rdserver.rd.go.th 
ในวันที่  29 เมษายน  2557  เวลา 14.00 น. เป็นต้นไป  จนกว่าที่นั่งจะเต็ม  
 
  วิธีการสมัครเข้าร่วมสัมมนา  
 
  1   กรอกหมายเลขผู้ใช้และรหัสผ่าน ที่ใช้ยื่นแบบฯ ผ่านอินเทอร์เน็ต  
  2   เลือกรอบที่ประสงค์จะเข้าร่วมสัมมนา  
  3   กรอกข้อมูลส่วนบุคคล จากนั้นยืนยันการสำรองที่นั่ง  
  4   พิมพ์บัตรสัมมนา เพื่อใช้เป็นหลักฐานในการเข้าสัมมนา  
  5   พิมพ์เอกสารประกอบการสัมมนา  
 
  หมายเหตุ  
 
  หากสำรองที่นั่งแล้วไม่เข้าร่วมสัมมนา จะทำให้เสียสิทธิในการเข้าร่วมสัมมนาครั้งต่อไป  
 
  สมาชิกบัตร E-Filing Privilege Card  
 
  สำรองที่นั่งผ่านเว็บไซต์ http://rdserver.rd.go.th ได้ก่อน   ตั้งแต่ 
วันที่  22 เมษายน 2557  เวลา 10.00 น. - 24 เมษายน 2557  เวลา 16.00 น.  
 
  รายละเอียดเพิ่มเติมตรวจสอบได้จากเอกสารเผยแพร่ผ่านเว็บไซต์กรมสรรพากร