ปลัดแรงงานเผยปี 56 ขาดแคลนแรงงานกว่า 270,000 อัตรา

 ปลัดแรงงานเผยปี 56 ขาดแคลนแรงงานกว่า 270,000 อัตรา

 
              นายจีรศักดิ์ สุคนธชาติ ปลัดกระทรวงแรงงาน เปิดเผยว่า จากการสำรวจสถานประกอบการทั่วประเทศ เมื่อปลายปี 2556 พบว่ามีสถานประกอบการขาดแคลนแรงงานจำนวนทั้งสิ้น 276,493 อัตรา ประเภทกิจการที่มีการขาดแคลนแรงงานมากที่สุด คือ กิจการค้าส่ง ค้าปลีก จำนวนกว่า 181,000 อัตรา หรือร้อยละ 65.61 รองลงมา ได้แก่ กิจการโรงแรม ภัตตาคาร และร้านอาหาร จำนวน 9,200 อัตรา และกิจการก่อสร้าง จำนวน 8,000 อัตรา ตามลำดับ
 
                ส่วนระดับการศึกษาที่มีการขาดแคลนแรงงานมากที่สุด คือ ระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น จำนวนกว่า 65,000 อัตรา รองลงมา ได้แก่ ระดับต่ำกว่ามัธยมศึกษาตอนต้น จำนวน 64,000 อัตรา และระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย จำนวน 49,000 อัตรา ตามลำดับ ซึ่งขาดแคลนแรงงานฝีมือมากที่สุด จำนวน 124,000 อัตรา รองลงมา ได้แก่ แรงงานกึ่งฝีมือ จำนวน 102,000 อัตรา และแรงงานไร้ฝีมือ ประมาณ 3,300 อัตรา ตามลำดับ
 
                ขณะที่ตำแหน่งงานที่มีการขาดแคลนแรงงานมากที่สุด คือ ตำแหน่งพนักงานขาย และผู้นำเสนอสินค้า จำนวน 51,892 อัตรา รองลงมา ได้แก่ ตำแหน่งช่างไม้ทั่วไป จำนวน 50,396 อัตรา และตำแหน่งช่างซ่อม และปรับแต่งเครื่องจักรกลทั่วไป จำนวน 36,354 อัตรา