เปิดหลักสูตรใหม่ 2 ปริญญา “บริหารธุรกิจ โปรแกรมภาษาจีน”

 เปิดหลักสูตรใหม่ 2 ปริญญา “บริหารธุรกิจ โปรแกรมภาษาจีน”

       มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์ (มทร.รัตนโกสินทร์) ร่วมมือ Tianjin University of Technology (TUT) ประเทศจีน เปิดการเรียนการสอนในหลักสูตร“บริหารธุรกิจ โปรแกรมภาษาจีน” หลักสูตรร่วม 2 ปริญญา ศึกษา ณ คณะบริหารธุรกิจ บพิตรพิมุข จักรวรรดิ มทร.รัตนโกสินทร์ 2 ปีแรก และศึกษา ณTianjin University of Technology เมืองเทียนจิน ประเทศจีน 2 ปี จุดเด่นของหลักสูตรคือนักศึกษาจะได้ทั้งความรู้ด้านบริหารธุรกิจและความรู้และความชำนาญในการใช้ภาษาจีนควบคู่กันไป และจะได้รับปริญญา 2 ปริญญาเมื่อสำเร็จการศึกษา
      
       ผศ.รุจี พาสุกรี คณบดีคณะบริหารธุรกิจ มทร.รัตนโกสินทร์ กล่าวว่าวัตถุประสงค์หลักของการเปิดหลักสูตร“บริหารธุรกิจ โปรแกรมภาษาจีน” เพื่อต้องการผลิตบัณฑิตรุ่นใหม่ที่มีความรู้ความสามารถด้านบริหารธุรกิจและมีความรู้ความชำนาญในการใช้ภาษาจีน เพื่อรองรับเรื่องการเคลื่อนย้ายแรงงานสู่ประชาคมอาเซียน และเพื่อให้นักศึกษามีศักยภาพในการแข่งขันทางด้านอาชีพกับนานาประเทศ มีโอกาสเรียนรู้เพื่อการปรับตัวก่อนที่ประเทศไทยจะเข้าสู่ประชาคมอาเซียนอย่างเต็มตัว
 
เปิดหลักสูตรใหม่ 2 ปริญญา “บริหารธุรกิจ โปรแกรมภาษาจีน” 
 
       “มทร.รัตนโกสินทร์ เปิดโอกาสด้านการศึกษาเพื่อรองรับเด็กรุ่นใหม่ที่นอกจากจะสนใจด้านบริหารธุรกิจ ยังให้ความสนใจด้านภาษา ซึ่งนอกเหนือจากภาษาอังกฤษแล้ว ภาษาจีน ยังเป็นอีกหนึ่งภาษาที่กำลังเป็นที่นิยม เพราะจีนเป็นประเทศที่พัฒนา โดยเฉพาะด้านธุรกิจ ดังนั้นจึงเป็นอีกทางเลือกที่บัณฑิตรุ่นใหม่จะสามารถออกไปทำงานต่างประเทศได้ในกลุ่มประชาคมอาเซียน หรือมากกว่านั้นคือการออกไปสู่ประชาคมโลก จึงเกิดหลักสูตรนี้ขึ้นและพัฒนาต่อเนื่องให้เป็นหลักสูตรที่มีความร่วมมือกับมหาวิทยาลัยชั้นนำในต่างประเทศ”
      
       นอกจากนี้ มหาวิทยาลัย ยังมีอาจารย์ผู้สอนเป็นคนไทยที่จบปริญญาโทด้านบริหารธุรกิจ และจบปริญญาเอกที่ประเทศจีน 3 คน ซึ่งจะสามารถให้คำแนะนำกับนักศึกษาในหลักสูตรนี้ได้ สำหรับการเรียนการสอนในหลักสูตรนี้ ในระดับชั้นปี 1 จะเรียนได้ที่คณะบริหารธุรกิจ บพิตรพิมุข จักรวรรดิ กับอาจารย์คนไทย ส่วนในระดับชั้นปี 2 จะอาจารย์ชาวจีนจาก “Tianjin University of Technology" มาร่วมสอนด้วย และในระดับปีที่ 3-4 จะเดินทางไปเรียนที่ประเทศจีน
      
       ผศ.รุจี กล่าวต่อว่า สำหรับ “Tianjin University of Technology เป็นอีกหนึ่งมหาวิทยาลัยที่ชื่อเสียงของประเทศจีน เปิดหลักสูตร ระดับปริญญาตรี 63 สาขา ระดับปริญญาโท 66 สาขา อีกทั้งยังเป็นมหาวิทยาลัยสหวิทยาการที่มีวิศวกรรมศาสตร์เป็นพื้นฐาน โดยมีการรวมสาขาวิชาด้านวิทยาศาสตร์ และวิศวกรรมเข้าด้วยกัน และให้ความสำคัญในการพัฒนาสาขาวิชาต่าง ๆ ด้านวิทยาศาสตร์ วิศวกรรมมนุษยศาสตร์ และการบริหารจัดการ สาขาวิชาภาษาจีน ของ Tianjin University of Technology มีการจัดการเรียนการสอนที่โดดเด่นแตกต่างจากประเทศไทย โดยจัดสอนนักศึกษาให้มีความรู้ด้านงานเลขานุการ และการบริหารจัดการด้วย นอกเหนือจากฝึกฝนให้มีความรู้ความสามารถในการใช้ภาษาในโอกาสต่าง ๆ ทั้งนี้ เพื่อให้ผู้สำเร็จการศึกษามีความพร้อมที่จะเข้าสู่วงการธุรกิจและอุตสาหกรรมที่กำลังเติบโตในเมืองเทียนจิน ประเทศจีน ต่อไปในอนาคต
      
       “มทร.รัตนโกสินทร์ หวังว่า หลักสูตรบริหารธุรกิจ ภาษาจีน นี้จะเป็นการเตรียมพร้อมบัณฑิตรุ่นใหม่ ที่ศักยภาพด้านวิชาชีพสาขาบริหารธุรกิจ และมีความรู้พื้นฐานด้านภาษาจีน จะสามารถช่วยยกระดับคุณภาพชีวิตให้ดีขึ้น มีรายได้สูงกว่าบัณฑิตที่เรียนแต่ภาษา มั่นใจได้เลยว่า เรียนจบแล้วมีงานทำแน่นอน"
      
      สำหรับคุณสมบัติของผู้เข้าศึกษาในหลักสูตรนี้ คือเป็นผู้สำเร็จการศึกษาชั้น ม.6 หรือ ปวช. ที่มีพื้นฐานความรู้ทางภาษาจีน โดยมีผลการสอบ HSK ระดับ 3 ขึ้นไป หรือผ่านการทดสอบวัดความรู้ภาษาจีนโดยข้อสอบของมหาวิทยาลัย สนใจสมัครเข้าศึกษาต่อ สอบถามรายละเอียดได้ที่ คณะบริหารธุรกิจ บพิตรพิมุข จักรวรรดิ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์ โทร.02-2265925,02-2222814 ต่อ 5362, 5330,5331 หรือ 086-9947543 หรือดูรายละเอียดได้จากเว็บไซต์ http://bus.rmutr.ac.th รับสมัครถึงวันที่ 30 พฤษภาคม 2557 นี้