กนอ. ให้ความสำคัญการบริหารจัดการการบำบัดน้ำเสียในนิคมอุตสาหกรรมทั่วประเทศ

    กนอ. เพิ่มศักยภาพในการบริการจัดการการบำบัดน้ำเสียในนิคมอุตสาหกรรมให้เกิดประสิทธิภาพสูงสุด

ไม่กระทบต่อสิ่งแวดล้อมและชุมชน

     นายวิฑูรย์ สิมะโชคดี ปลัดกระทรวงอุตสาหกรรม ในฐานะประธานกรรมการการนิคมอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย (กนอ.) เปิดเผยว่า หลังจากการลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมนิคมอุตสาหกรรมบางปู จะเห็นว่า กนอ. ให้ความสำคัญในการนำหลักธรรมาภิบาลสิ่งแวดล้อมมาใช้บริหารจัดการนิคมอุตสาหกรรมทั่วประเทศ โดยเฉพาะอย่างยิ่งการบริหารจัดการน้ำเสียจากโรงงานอุตสาหกรรม ซึ่ง กนอ. ได้กำหนดมาตรการเกี่ยวกับการจัดการน้ำเสียนิคมอุตสาหกรรม กล่าวคือ ให้นิคมอุตสาหกรรมต้องมีระบบบำบัดน้ำเสียส่วนกลาง (Central Waste Water Treatment) เพื่อรองรับน้ำเสียจากทุกโรงงานเข้ามาบำบัด โดยในเบื้องต้นโรงงานจะต้องบำบัดน้ำเสียของตนให้ได้ตามเกณฑ์คุณภาพน้ำที่ กนอ. กำหนด ก่อนระบายเข้าสู่ระบบบำบัดน้ำเสียส่วนกลาง ทั้งนี้ กนอ. ได้มอบหมายให้บริษัทที่มีความรู้และชำนาญการด้านการดูแลระบบบำบัดน้ำเสีย เข้าดำเนินการตามขั้นตอนภายใต้การกำกับของ กนอ. เพื่อให้น้ำที่ผ่านการบำบัดอยู่ในเกณฑ์มาตรฐานตามประกาศกระทรวงวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและสิ่งแวดล้อม ฉบับที่ 3 (พ.ศ. 2539) เรื่องกำหนดมาตรฐานควบคุมการระบายน้ำจากแหล่งกำเนิดประเภทโรงงานอุตสาหกรรม และนิคมอุตสาหกรรม อีกทั้งได้มีการวางมาตรการติดตามและเฝ้าระวังคุณภาพน้ำ 3 ระดับ ดังนี้ 1) บริษัทที่ดูแลและเดินระบบบำบัดน้ำเสียส่วนกลางของนิคมอุตสาหกรรม ตรวจวัดคุณภาพน้ำ เข้า-ออกจากระบบฯ ทุกวัน 2) ติดตั้งระบบตรวจวัดคุณภาพน้ำแบบอัตโนมัติ (Online Monitoring) แบบ Real Time ซึ่งเชื่อมโยงมายังศูนย์เฝ้าระวังคุณภาพสิ่งแวดล้อมของนิคมอุตสาหกรรม และ 3) มีการติดตามตรวจสอบโดยหน่วยงานกลาง (Third Party) ที่ขึ้นทะเบียนกับกรมโรงงานอุตสาหกรรมดำเนินการตรวจวัดคุณภาพน้ำทิ้งจากระบบฯ เป็นประจำต่อเนื่อง เพื่อให้เกิดความเชื่อมั่นว่า น้ำที่ระบายออกจากนิคมอุตสาหกรรมนั้น ผ่านการบำบัดแล้วอยู่ในเกณฑ์มาตรฐาน และไม่ส่งผลกระทบต่อแหล่งน้ำสาธารณะ และสิ่งแวดล้อมอย่างแน่นอน
     กนอ. ได้ดำเนินการเผยแพร่ข้อมูลการตรวจวัดคุณภาพน้ำต่อชุมชนโดยรอบ และมีการจัดทำรายงานสรุปผลการบำบัดน้ำเสียให้แก่หน่วยงานท้องถิ่นทราบทุกเดือน ทั้งยังได้รายงานให้คณะกรรมการตรวจสอบคุณภาพสิ่งแวดล้อมในนิคมอุตสาหกรรม (EIA Monitoring) ในลักษณะไตรภาคีที่ประกอบด้วยผู้แทนจาก 3 ภาคส่วน คือ ภาคประชาชน หน่วยงานราชการ และ กนอ. ให้รับทราบอย่างต่อเนื่อง ทั้งได้มีการประชาสัมพันธ์เผยแพร่ข้อมูล ผลตรวจวัดน้ำเสียฯ บน Website กนอ. และรายงานสิ่งแวดล้อมประจำปี SHEE Report เป็นต้น นายวิฑูรย์ กล่าวสรุป