อุตสาหกรรมปรับขั้นตอนใบอนุญาตรง.ใหม่

อุตสาหกรรมปรับขั้นตอนใบอนุญาตรง.ใหม่

             นายวิฑูรย์ สิมะโชคดี ปลัดกระทรวงอุตสาหกรรม เปิดเผยภายหลังการหารือร่วมกับหน่วยงานอนุญาต ใบ รง.4 อาทิ กรมโรงงานอุตสาหกรรม (กรอ.) อุตสาหกรรมจังหวัด (อสจ.) ทั่วประเทศ เพื่อพิจารณาปรับเกณฑ์และตัดลดขั้นตอนการออกใบอนุญาตต่างๆ ของกระทรวงอุตสาหกรรมในปัจจุบันให้มีประสิทธิภาพและรวดเร็วยิ่งขึ้นโดยถูกต้องตามกฎหมายด้วย ทั้งนี้ได้ปรับปรุงอย่างต่อเนื่องตลอดมา เนื่องจากยังมีความเข้าใจที่คลาดเคลื่อนเกี่ยวกับพิจารณาอนุญาตโรงงาน (ใบ รง.4) ว่าเป็นอุปสรรคในการลงทุน และสำนักงาน กพร.เห็นว่า น่าจะเป็นโมเดลนำร่องของการปรับลดขั้นตอนการบริการของระบบราชการในระยะต่อไป ทั้งนี้ได้ขอให้หน่วยงานต่างๆ ปรับแก้ปัญหาและอุปสรรคต่างๆ เพื่อจัดทำแผนปรับขั้นตอนการออกใบอนุญาตโรงงานให้เร็วขึ้น เป็น 3 ระยะ 30 วัน 60 วัน และ 90 วัน ตามประเภทโรงงาน รวมถึงพิจารณากระจายอำนาจการอนุญาตใหม่ ในเบื้องต้นได้ตั้งคณะทำงานฯ เพื่อศึกษาในเรื่องดังกล่าวให้แล้วเสร็จภายใน 1 เดือน 

          อย่างไรก็ตาม ทั้งนี้ ยังจะพิจารณาลดการใช้ดุลยพินิจของเจ้าหน้าที่ให้น้อยลง โดยกำหนดด้วยมาตรฐานกลางในการพิจารณา เพื่อความโปร่งใสตรวจสอบได้ รวมทั้งจะเพิ่มความคล่องตัวในการประสานงานราชการให้กับภาคเอกชน คาดว่าจะเสร็จเรียบร้อย และสามารถประชาสัมพันธ์วิธีการทำงานต่างๆ ได้ภายในเดือนมิถุนายน 2557