ต่างชาติจ่อคิวลงทุนไทย

      นางสาวผ่องพรรณ เจียรวิริยะพันธ์ อธิบดีกรมพัฒนาธุรกิจการค้า ในฐานะเลขานุการคณะกรรมการการประกอบธุรกิจของคนต่างด้าว เปิดเผยว่า ในการประชุมของคณะกรรมการฯ เมื่อวันที่ 21 พ.ค.57

 
ที่ผ่านมา คณะกรรมการฯได้อนุญาตให้คนต่างด้าวประกอบธุรกิจในไทย 32 ราย ทำให้คนต่างด้าวต้องนำเงินเข้ามาลงทุนในการประกอบธุรกิจ 622 ล้านบาทและมีการจ้างงานคนไทย 336 คน โดยธุรกิจที่ได้รับอนุญาต ได้แก่ ธุรกิจบริการ 16 ราย มีเงินลงทุน 334 ล้านบาท ส่วนใหญ่เป็นบริการให้แก่บริษัทในเครือ/ในกลุ่มเกี่ยวกับการให้กู้ยืมเงิน รับค้ำประกันหนี้ ให้เช่าพื้นที่อาคารและให้คำปรึกษาแนะนำ เป็นต้น ประเทศที่ได้รับอนุญาต ได้แก่ สิงคโปร์ ฮ่องกง ญี่ปุ่น เยอรมนี และอินโดนีเซีย
 
นอกจากนี้ ยังมีธุรกิจสำนักงานผู้แทน/สำนักงานภูมิภาค 11 ราย มีเงินลงทุน 34 ล้านบาท ส่วนใหญ่ เป็นการรายงานความเคลื่อนไหวทางธุรกิจเกี่ยวกับสภาวะเศรษฐกิจ การผลิต การตลาด การลงทุน ตลอดจนความต้องการใช้สินค้าและบริการต่างๆ ในประเทศไทยให้สำนักงานใหญ่ทราบ ประเทศที่ได้รับอนุญาต ได้แก่ ญี่ปุ่น เวียดนาม สิงคโปร์ อินเดีย เยอรมนี และสหรัฐฯ, ธุรกิจค้าปลีก 3 ราย มีเงินลงทุน 35 ล้านบาท ได้แก่ การค้าปลีกสินค้าต่างๆ ได้แก่ โปรแกรมคอมพิวเตอร์และเครื่องจักรที่ใช้สำหรับฉีดขึ้นรูปพลาสติก เป็นต้น ประเทศที่ได้รับอนุญาตคือ ออสเตรีย และญี่ปุ่น
 
“ในเดือน พ.ค.นี้ จำนวนธุรกิจที่ได้รับอนุญาตลดลง 3% และเงินลงทุนลดลง 28% จากเดือนเม.ย.57 และเมื่อเปรียบเทียบกับเดือนเดียวกันของปีก่อน ปรากฏว่า จำนวนธุรกิจที่ได้รับอนุญาตเพิ่มขึ้น 113% และเงินลงทุนเพิ่มขึ้น 214% และในช่วง 5 เดือนแรก (ม.ค.-พ.ค.) ปีนี้ ได้อนุญาตให้คนต่างด้าวประกอบธุรกิจในไทยแล้ว 151 ราย มีเงินลงทุนทั้งสิ้น 6,305 ล้านบาท และมีการจ้างงานคนไทย 1,730 คน เมื่อเปรียบเทียบกับช่วงเดียวกันของปีก่อน ปรากฏว่าจำนวนธุรกิจที่ได้รับอนุญาตเพิ่มขึ้น 6% และเงินลงทุนลดลง 29%”.