อุตสาหกรรมลดต้นทุนโลจิสติกส์ ประกาศลั่น 3 ปี เหลือ 7%

 อุตสาหกรรมลดต้นทุนโลจิสติกส์ ประกาศลั่น 3 ปี เหลือ 7%  

   นายอาทิตย์ วุฒิคะโร รองปลัดกระทรวงอุตสาหกรรม เปิดเผยว่า กระทรวงอุตสาหกรรมได้ตั้งเป้าที่จะลดต้นทุนโลจิสติกส์ภาคอุตสาหกรรมลงให้เหลือ 7% ภายใน 3 - 5 ปี จากปี 2557 นี้ โดยกำหนดให้มีการลดต้นทุนลงจากเดิมเฉลี่ย 2% ทุกปี โดยขณะนี้ อยู่ระหว่างรวบรวมข้อมูลต้นทุนในปี 2556 คาดว่าจะสามารถลดต้นทุนโลจิสติกส์ลงเหลือ 8% ซึ่งจะช่วยให้การดำเนินธุรกิจมีประสิทธิภาพ ความแข็งแกร่ง และมีสภาพคล่องทางการเงินที่ดียิ่งขึ้น ทั้งนี้ จากผลการวิเคราะห์ต้นทุนโลจิสติกส์ในภาคอุตสาหกรรมต่อยอดขาย จากข้อมูลที่สำรวจโดยสำนักงานเศรษฐกิจอุตสาหกรรม พบว่า ในปี 2555 ผู้ประกอบการอุตสาหกรรมของไทยสามารถลดต้นทุนโลจิสติกส์ลงเหลือ 8.93% จากเดิมปี 2554 มีต้นทุนอยู่ที่ 9.4% แสดงให้เห็นว่า ผู้ประกอบการมีการบริหารจัดการโลจิสติกส์ที่ดีขึ้น และเข้าใจเกี่ยวกับระบบโลจิสติกส์ ว่าไม่ได้เป็นเพียงการขนส่งแต่เป็นการบริหารจัดการกระบวนการทั้งหมด ตั้งแต่การสั่งซื้อวัตถุดิบ การผลิต จนกระทั่งการส่งจำหน่ายสินค้าถึงมือผู้บริโภค

         นายปฏิมา จีระแพทย์ ผู้อำนวยการสำนักงานส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม (สสว.)
อย่างไรก็ตาม ต้นทุนโลจิสติกส์ ประ กอบด้วย 3 ส่วน คือ ต้นทุนการขนส่ง ต้นทุนการถือครองสินค้าคงคลังและคลังสินค้า และต้นทุนการบริหารจัดการ ซึ่งในส่วนของการขนส่งและบริหารจัดการของภาคอุตสาหกรรมนั้น นับว่ามีการจัดการที่ดี มีต้นทุนที่ต่ำอยู่ที่ประมาณ 1.97% และ 0.79% ของยอดขาย ตามลำดับ แต่สำหรับต้นทุนการเก็บรักษาสินค้าคงคลัง มีสัดส่วนต้นทุนต่อยอดขาย 6.17% ซึ่งนับว่ายังสูงอยู่ ดังนั้น การลดต้นทุนส่วนนี้จึงเป็นเป้าหมายหลักของกระทรวงอุตสาหกรรม