เปิดม่านการศึกษาประจำวันที่27พ.ค.2557 : ครูแจ่ม

 เปิดม่านการศึกษาประจำวันที่27พ.ค.2557 : ครูแจ่ม

               0 จับตาหลักสูตรใหม่...เมื่อ "รศ.ดร.สมพงษ์ จิตระดับ" อาจารย์คณะครุศาสตร์ จุฬาฯ หนึ่งในคณะกรรมการปฏิรูปหลักสูตรและตำราการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ ซึ่งมี "ศ.ดร.ภาวิช ทองโรจน์" ผู้ช่วยรัฐมนตรีประจำกระทรวงศึกษาธิการ เป็นประธาน ออกมาท้วงติงหลักสูตรใหม่ เอาไว้อย่างน่าสนใจดังนี้
 
               0 "หลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐานฉบับใหม่ เป็นหลักสูตรที่จัดทำโดยนักวิทยาศาสตร์ นักเภสัชศาสตร์ ไม่ใช่นักหลักสูตรการศึกษา ยึดตัวอย่างจากประเทศที่ประสบความสำเร็จในการเปลี่ยนผ่านสู่ศตวรรษที่ 21 แล้วมาร่วมกันใช้ในประเทศไทยไม่ได้ยึดทฤษฎีการจัดสร้างหลักสูตร...
 
               0 เป็นหลักสูตรที่ เน้นคณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์ มากกว่าสังคมศาสตร์  เน้น ผลสัมฤทธิ์ มากกว่าใช้ มาตรฐาน เป็นตัวบ่งชี้เดิม และเนื้อหาเกี่ยวกับ เศรษฐกิจพอเพียง ภูมิปัญญาท้องถิ่นถูกตัดออกไปจากหลักสูตรนี้อย่างสิ้นเชิง 
 
               0 หลักสูตรใหม่ ให้ความสำคัญกับ ผลคะแนน Pisa และโอเน็ต มากกว่า กระบวนการสร้างให้เด็กคิดและปฏิบัติ  ทำให้ครูต้องเปลี่ยนบทบาท จากครูผู้สอนหนังสือมาเป็นครูวิทยากรกระบวนการ และคณะครุศาสตร์/ศึกษาศาสตร์ รับรู้เรื่องหลักสูตรใหม่ที่จัดทำอยู่น้อยมากทั้งที่ต้องนำไปสู่การเตรียมครูรุ่นใหม่ที่ต้องผลิตให้ทันและเข้าใจหลักสูตรใหม่
 
               0 หลักสูตรใหม่ที่ทำอยู่เป็น "ลูกผีลูกคน" เพราะไม่ทราบว่ารัฐบาลใหม่คือใคร เห็นด้วยหรือไม่ ขณะที่ความเข้าใจเรื่องหลักสูตรใหม่สร้างความตื่นตระหนก หนักใจให้ครูทั่วประเทศ
 
               0 "รศ.ดร.สมพงษ์" เตือนว่าการที่กระทรวงศึกษาธิการ (ศธ.) เร่งผลักดันใช้หลักสูตรใหม่ อาจเกิดแรงเหวี่ยงทำให้ ครูต่อต้าน ซึ่งการเปลี่ยนหลักสูตรใหม่ ต้องใช้เวลาและสร้างความเข้าใจ 1-2 ปี  ทุกฝ่ายต้องให้ความสนใจ ร่วมกันคิดว่าสร้างเด็กในอนาคตออกมาให้มีคุณสมบัติใด ที่สำคัญต้องถามเด็กด้วย
 
               0 ดังนั้น การที่จะให้เกิดการยอมรับหลักสูตรใหม่ ควรทำการประชาสัมพันธ์ และเผยแพร่ ร่างหลักสูตรฉบับพิมพ์เขียว เพื่อให้ทุกฝ่ายได้ร่วมกันแสดงความคิดเห็น ที่สำคัญ คณะกรรมการร่างหลักสูตร ต้องเปิดใจยอมรับ และพร้อมปรับปรุงร่างหลักสูตรนี้ได้ ด้วยนะ ขอบอก!!