มรภ.เลย'ยกเครื่อง'นศ.-อาจารย์'รับอาเซียน

 'มรภ.เลย'ยกเครื่อง 'นศ.-อาจารย์'รับอาเซียน : เปิดวิสัยทัศน์ โดยบุญชู ศรีไตรภพ

               นับถอยหลังประเทศไทยจะเข้าสู่ประชาคมอาเซียนเต็มรูปแบบในปี 2558 ดูเหมือนว่าสถาบันการศึกษาหลายแห่งเริ่มขยับและปรับตัวกันอย่างคึกคัก ล่าสุด "ผศ.สนิท เหลืองบุตรนาค" อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏเลย (มรภ.เลย) เปิดเผยว่า มรภ.เลยมีโครงการหลากหลายเพื่อรองรับอาเซียน เช่น ภายในองค์กรได้เตรียมบุคลากร คณาจารย์ เกี่ยวกับการใช้ภาษาสากลของ "อาเซียน” ได้แก่ภาษาอังกฤษ ในปีงบประมาณ 2557 ช่วงปิดภาคเรียน ระหว่างเดือนเมษายน-มิถุนายน 2557
 
               "ได้ร่วมมือกับมหาวิทยาลัยในเครือข่ายในเอเชีย ด้วยการส่งคณาจารย์ บุคลากร และนักศึกษา ไปเรียนภาษาประเทศแรกคือ มหาวิทยาลัยกุ้ยหลิง สาธารณรัฐประชาชนจีน หนานหนิงและเรียนภาษาจีนที่ไต้หวัน ประเทศละ 40 คน  เรียนภาษาเวียดนามที่มหาวิทยาลัยเว้ ประเทศเวียดนาม จำนวน 20 คน เรียนภาษาอังกฤษที่มาเลเซีย  ที่กัวลาลัมเปอร์ และปีนัง แห่งละ 20 คน" ผศ.สนิท กล่าว
 
               ไม่เพียงเท่านั้น มรภ.เลย ยังมีโครงการพัฒนาอาจารย์และนักศึกษารวม 120 คน แต่นักศึกษาไปเรียน 4 สัปดาห์ ส่วนอาจารย์ไป 8 สัปดาห์ เรียนที่สถาบันการภาษาตามมาตรฐานภาษาอังกฤษ รวมทั้งให้ศึกษา เรียนรู้ด้านวัฒนธรรมอาหาร การแต่งกาย การดำรงชีวิต และด้านอื่นๆ
 
               เหนืออื่นใด ผู้บริหารตั้งแต่ รองอธิการบดี คณบดี ผู้ช่วยอธิการบดี และสำนักต่างๆ ไปเรียนภาษาจีน ตามข้อตกลงเอ็มโอยูกับมหาวิทยาลัยกู้กิม ประเทศไต้หวัน  ระยะเวลา 6 สัปดาห์ต่อคน นี่คือการเตรียมบุคลากร  รวมถึงเตรียมหลักสูตรและวิชาการรองรับการเรียนการสอนกับประเทศเพื่อนบ้าน อาทิ สปป.ลาว, เวียดนาม โดยส่งนักเรียนทุนไปเรียนด้านการเมือง การปกครอง ด้านวัฒนธรรมที่มหาวิทยาลัยแห่งชาติลาว 2 คน และจะเพิ่มจำนวนในปีต่อไป
 
               ส่วนการส่งนักศึกษาทุนไปเรียนที่เวียดนาม อยู่ระหว่างการประสานไปที่กรุงฮานอย และมาทำหลักสูตร 2 ภาษาขึ้น เช่นได้ทำร่วมกับจีน เป็นการเรียนแบบ 2+2 เรียนที่ไทย 2 ปี และเรียนที่จีน 2 ปี ตามข้อตกลงกับมหาวิทยาลัยทั่วโลก เน้นเอเชียและกลุ่มอาเซียน โดยปีการศึกษา 2558 จะมีนักศึกษา 50 คน จากมหาวิทยาลัยกุ้ยหลิน ของจีนจะมาเรียนภาษาไทยที่ มรภ.เลย 1 ปี 
 
               ส่วนภายนอกมหาวิทยาลัยนั้น ได้ร่วมมือกับนายด่านศุลกากรท่าลี่ อ.ท่าลี่ จ.เลย และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เพื่อสร้างความรู้ความเข้าใจว่า เมื่อเปิดประชาคมอาเซียนปี 2558 แล้ว ผลกระทบที่จะเกิดขึ้นทั้งทางบวกและทางลบ หน่วยราชการไทย ภาคเอกชนและคนไทย จะต้องเตรียมตัวด้านใดบ้าง
 
               "ได้ร่วมกำหนดหัวข้ออบรมสัมมนาขึ้นอยู่ระหว่างการกำหนดกลุ่มเป้าหมายที่จะร่วมโครงการแบ่งออกเป็น 3 ส่วนด้วยกันคือกลุ่มแรก ภาคเอกชนที่มีส่วนเกี่ยวข้อง กลุ่มการค้าชายแดน กลุ่มการค้าที่เชื่อมโยงกับ สปป.ลาว กลุ่มที่สอง คือ องค์การปกครองส่วนท้องถิ่นที่ได้รับผลกระทบแน่นอนจากการไหลบ่าของคนมากขึ้นและกลุ่มที่สามคือ ส่วนราชการและสถาบันการศึกษา ทั้งหมดคือการเตรียมความพร้อมสำหรับรองรับประชาคมอาเซียน ปี 2558”
 
               ไม่เพียงเท่านั้น นักศึกษา มรภ.เลย 120 คน ได้รับทุนตามโครงการอาเซียน ในจำนวนนี้ 60 คน มรภ.เลย รับผิดชอบค่าเครื่องบิน ค่าเดินทางไป-กลับ ค่าลงทะเบียนเรียน ค่าหอพัก ค่าใช้จ่ายรายเดือน 8,000บาทต่อเดือนต่อคน ส่วนอีก 60 คน มรภ.เลยรับผิดชอบค่าใช้จ่ายร้อยละ 70 อีกร้อยละ 30 นักศึกษาออกเอง (10,000 กว่าบาท)
 
               มรภ.เลย ได้จัดโครงการอบรมการบริการความรู้ภาษาอังกฤษพื้นฐานสู่อาเซียน แก่สถานศึกษาในพื้นที่ทั้งระดับประถมศึกษาและมัธยมศึกษา ซึ่งจากการทำเอ็มโอยูกับมหาวิทยาลัยต่างๆ ประมาณ 30 ประเทศทั่วโลก ทั้งแลกเปลี่ยนนักศึกษา ณ วันนี้ก็มีการแลกเปลี่ยนครู-อาจารย์ กันด้วยแล้ว และได้จัดทำหลักสูตรร่วมกันกับมหาวิทยาลัยแห่งชาติลาว พร้อมจัดส่งอาจารย์มรภ.เลยไปสอนด้วย
 
               "มรภ.เลย ทั้งนักศึกษา อาจารย์ บุคลากร ได้เตรียมพร้อมเต็มเพื่อเข้าสู่สังคมอาเซียน พร้อมเข้มงวดคุณภาพบัณฑิตก่อนสำเร็จการศึกษาต้องผ่านการอบรมภาษาอังกฤษ และภาษาของคอมพิวเตอร์ ก่อนเข้าสู่การแข่งขันตลาดแรงงาน   จึงจำเป็นอย่างยิ่งที่ต้องรู้อย่างน้อย 2 ภาษา มรภ.เลย เปิดภาษาทางเลือกได้แก่ ภาษาลาว เวียดนาม และจีน ล่าสุดได้เปิดอบรมโครงการพัฒนาครูสู่อาเซียน หลักสูตรการจัดค่ายภาษาอังกฤษสำหรับครูประถมศึกษา ได้รับการตอบรับดีมาก"
 
               นี่คือก้าวสำคัญของ "มรภ.เลย" ยุค "ผศ.สนิท  เหลืองบุตรนาค" ที่ตื่นตัว ปรับตัว เพื่อเตรียมพร้อมพลเมืองมรภ.เลยเข้าสู่ประชาคมอาเซียน 2558