หลักสูตรแห่งอนาคต ‘CMMU’

 หลักสูตรแห่งอนาคต ‘CMMU’

      การสร้างสรรค์เพื่อ “นวัตกรรม” ทางการศึกษาผ่าน “หลักสูตร” ที่เข้มข้น และสอดรับกับยุทธศาสตร์เศรษฐกิจระดับประเทศในระยะยาว เป็นแนวทางของวิทยาลัยการจัดการ ม.มหิดล
   การ “เติบโต” และ “ดำรงอยู่” ของธุรกิจในโลกยุคใหม่สิ่งสำคัญที่ขาดไม่ได้คือ “นวัตกรรม” ( Innovation) ที่ต้องมีส่วนนี้สอดแทรกอยู่ในกระบวนการทั้งในระดับผู้ปฏิบัติการ ผู้บริหาร ไปจนถึงระดับองค์กร ซึ่งการจะเดินทางไปถึงจุดนั้นได้ “สถาบันการศึกษา” มีบทบาทสำคัญยิ่งต่อการขับเคลื่อน
  การสร้างสรรค์เพื่อ “นวัตกรรม” ทางการศึกษาผ่าน “หลักสูตร” ที่เข้มข้น และสอดรับกับยุทธศาสตร์เศรษฐกิจระดับประเทศในระยะยาว เป็นแนวทางของวิทยาลัยการจัดการ มหาวิทยาลัยมหิดล (CMMU) ทั้งในอดีตที่ผ่านมา ต่อเนื่องไปถึงอนาคต
  “การจัดการศึกษาของมหาวิทยาลัยอื่นมุ่งที่ MBA แต่สำหรับเราแล้ว เน้นที่ MM หรือ Master of Management ผลิตผู้เชี่ยวชาญด้านการบริหารจัดการในแต่ละด้านเพื่อเป็นกำลังสำคัญของแต่ละอุตสาหกรรม” รองศาสตราจารย์ ดร.อรรณพ ตันละมัย คณบดี วิทยาลัยการจัดการ มหาวิทยาลัยมหิดลกล่าว
   การติดอาวุธองค์ความรู้และนวัตกรรมให้กับ “คน” มองผ่านหลักสูตรแต่ละด้านที่ CMMU เปิดสอนเริ่มจากสองหลักสูตรล่าสุดที่เปิดตัว ก็คือ หลักสูตรการจัดการมหาบัณฑิต สาขาการจัดการสุขภาพแบบองค์รวม (Master of Management in Healthcare and Wellness Management) และ หลักสูตรการจัด การมหาบัณฑิตสาขาการจัดการการธุรกิจอาหาร (Master of Management in Food Business Management)
   หลักสูตรการจัดการมหาบัณฑิต สาขาการจัดการสุขภาพแบบองค์รวม (Master of Management in Healthcare and Wellness Management) เป็นหลักสูตรที่เกิดจากการผสานจุดแข็งของมหิดล ด้านความเป็นเลิศทางการแพทย์ จากโรงพยาบาล 4 แห่ง คือ ศิริราช รามาธิบดี เวชศาสตร์เขตร้อนและศูนย์การแพทย์กาญจนาภิเษก(แก้ไขเป็น จากโรงพยาบาล 2 แห่ง คือ ศิริราชและรามาธิบดี)กับ ความเชี่ยวชาญในเรื่องการบริหารจัดการของวิทยาลัยการจัดการ (CMMU) มาพัฒนาเป็นหลักสูตรที่ “ปั้น” นักบริหารจัดการด้านบริการสุขภาพแบบองค์รวมตอบโจทย์การมุ่งสู่ Medical Hub ของอาเซียน และพร้อมรับ AEC ในปี 2558
   หลักสูตรการจัดการมหาบัณฑิต สาขาการจัดการธุรกิจอาหาร (Master of Management in Food Business Management) เป็นหลักสูตรที่ผนึกความร่วมมืออย่างกับ4 หน่วยงาน ประกอบด้วย วิทยาลัยการจัดการ (CMMU) และ สถาบันโภชนาการ (INMU) มหาวิทยาลัยมหิดล สำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา กระทรวงสาธารณสุข (อย.)สำนักงานมาตรฐานสินค้าเกษตรและอาหารแห่งชาติ (มกอช.)โดยวัตถุประสงค์ต้องการ “สร้าง” บุคลากรที่มีความเข้าใจในระบบการจัดการธุรกิจเกษตรและอาหารกฎระเบียบหรือข้อกำหนดด้านมาตรฐาน รวมถึงความปลอดภัยของสินค้าเกษตรและอาหารของประเทศและประเทศคู่ค้าเพื่อรับมือกับการแข่งขันที่เข้มข้นในยุคการค้าโลกที่ไร้พรมแดน
    รองศาสตราจารย์ ดร.อรรณพ กล่าวว่า หลักสูตร  Strategy and Innovation for Businesses in Asia (SIBA) ที่พัฒนาความร่วมมือระหว่าง Sloan School of Management , Massachusetts Institute of Technology(MIT) และวิทยาลัยการจัดการ มหิดล(แก้ไขเป็น วิทยาลัยการจัดการ มหาวิทยาลัยมหิดล ที่เป็นมาแล้ว 3 รุ่น) ยังคงเป็นหลักสูตรที่ได้รับความสนใจ และเตรียมพัฒนาให้ตอบโจทย์ความต้องการของ(แก้ไขเป็นของผู้บริหารระดับสูงใน) ภาคธุรกิจมากขึ้น โดยเตรียมเปิดเป็น Mini –SIBA ในอนาคต
   “SIBA เป็นการพัฒนาทักษะด้านบริหารจัดการ และนวัตกรรมสำหรับกลุ่มผู้บริหารระดับสูง แต่ Mini-SIBA เป็นการพัฒนาบุคคลากรที่ในระดับรองลงมาให้เตรียมพร้อมสำหรับการรับไม้ต่อด้านการ(แก้ไขเป็น จากผู้) บริหารระดับสูงในอนาคต”
    โดยในปลายปี 2558 เป็นการเปิดหลักสูตร SIBA รุ่นที่ 4 ที่ได้เพิ่มความเข้มข้นของเนื้อหา เพื่อรองรับการขยายตัวของธุรกิจทั่วโลกที่มีการแข่งขันสูงขึ้น โดยเฉพาะในภาคเอเชีย
    นอกจากนี้ยังมีหลักสูตรด้านผู้ประกอบการ (Entrepreneur)  รวมถึงสาขาภาวะผู้ประกอบการและนวัตกรรม (Entrepreneurship and Innovation :EI) มุ่งสร้างผู้ประกอบการและผู้บริหารธุรกิจให้แข่งขันและเติบโตได้บนพื้นฐานของเทคโนโลยีและนวัตกรรม
    การพัฒนาอีกก้าวของ CMMU ที่สะท้อนถึงการปรับตัวอย่างไม่หยุดนิ่งก็คือ การพัฒนาไปสู่การเรียนการสอน e-Learning
    “อยู่ระหว่างเตรียมการทั้งปรับห้องเรียน จัดเตรียมเนื้อหา เพื่อให้สอดรับกับการเรียนการสอนในแบบ e-Learning ที่จะสร้างความคล่องตัวมากขึ้นในการเรียนรู้ทั้งผู้เรียนในไทย และต่างประเทศ”คณบดี วิทยาลัยการจัดการ มหาวิทยาลัยมหิดลกล่าว