พณ. เผย นานาประเทศเข้าใจไทย พร้อมลุยการค้า-ลงทุนต่อ

 พณ. เผย นานาประเทศเข้าใจไทย พร้อมลุยการค้า-ลงทุนต่อ

"พาณิชย์" เผย ทูตพาณิชย์ 66 แห่ง เดินสายชี้แจงลูกค้าทั่วโลกให้เข้าใจสถานการณ์ในไทยแล้ว ส่วนใหญ่เข้าใจ มั่นใจทำการค้ากับไทยต่อไป...
 
นางศรีรัตน์ รัษฐปานะ ปลัดกระทรวงพาณิชย์ เปิดเผยถึงความคืบหน้าในการชี้แจงข้อมูลต่อหน่วยงานภาครัฐ ภาคเอกชน องค์กรการค้า และเครือข่ายที่มีอยู่ในต่างประเทศ เพื่อสร้างความเข้าใจและความเชื่อมั่นด้านเศรษฐกิจการค้ากับต่างประเทศ ตามนโยบายของคณะรักษาความสงบแห่งชาติ (คสช.) ว่า สำนักงานพาณิชย์ในต่างประเทศทั้ง 66 แห่ง ได้ชี้แจงสถานการณ์ในไทยให้กับหน่วยงานต่างๆ ในต่างประเทศ ทั้งภาครัฐ เอกชน และองค์กรการค้าต่างๆ แล้ว รวมถึงเหตุผลความจำเป็น และแนวความคิดในการบริหารราชการแผ่นดินของ คสช. ซึ่งเน้นการสร้างความปรองดอง นำความสงบ สันติ และเสถียรภาพ กลับคืนสู่ประเทศไทย
 
สำหรับแนวทางในการชี้แจงนั้น ผู้แทนกระทรวงพาณิชย์ในต่างประเทศ ได้ยืนยันว่า ในด้านเศรษฐกิจจะไม่มีปัญหาใดๆ โดยไทยยังคงยึดมั่นในนโยบายการค้าเสรี การเจรจาทำความตกลงการค้าเสรี และการปฏิบัติตามพันธกรณีและข้อตกลงทางการค้าต่างๆ ที่ไทยได้ผูกพันไว้แล้ว โดยเฉพาะพันธกรณีภายใต้องค์การการค้าโลก (ดับบลิวทีโอ) และอาเซียน รวมทั้งการให้ความเชื่อมั่นกับนักธุรกิจที่ดำเนินธุรกิจกับไทยว่าทุกอย่างจะยังคงเดินหน้าได้ต่อไป
 
"ผลการทำความเข้าใจและชี้แจงตามนโยบายของ คสช. ปรากฏว่าภาครัฐและภาคเอกชนในประเทศต่างๆ มีความเข้าใจในสถานการณ์ที่เกิดขึ้นดีขึ้น และมีความเชื่อมั่นเพิ่มขึ้นว่า จะไม่ส่งผลกระทบต่อนโยบายทางเศรษฐกิจ การค้า และการทำธุรกิจกับไทย ซึ่งเป็นทิศทางที่ดีที่จะมีส่วนช่วยผลักดันให้การค้าขยายตัวได้มากขึ้น ทั้งในภาคการส่งออก และภาคการลงทุนจากต่างประเทศในอนาคต สำหรับสมาชิกอาเซียนเข้าใจในสถานการณ์และความจำเป็น ที่จะต้องมีการดูแลความสงบเรียบร้อยภายในประเทศ และพร้อมจะให้ความร่วมมือทางการค้าและการลงทุนกับไทยต่อไป" นางศรีรัตน์ กล่าว
 
อย่างไรก็ตาม บางประเทศยังกังวลในเรื่องของความปลอดภัยในการเดินทาง ซึ่งได้ยืนยันไปว่า การเดินทางไม่มีปัญหา ระบบคมนาคม ทั้งทางบก ทางน้ำ ทางอากาศ ยังดำเนินได้ตามปกติ อีกทั้งขณะนี้ คสช. ได้ยกเลิกการประกาศเคอร์ฟิวในบางจังหวัด ที่เป็นแหล่งท่องเที่ยวแล้ว และคาดว่าจะมีการประกาศยกเลิกในจังหวัดอื่นๆ ต่อไป.