หวั่นเปิดเออีซีน้ำตาลทรายขาดแคลน

 หวั่นเปิดเออีซีน้ำตาลทรายขาดแคลน

นายเชิดพงษ์  สิริวิชช์ ประธานคณะกรรมการประสานงาน 3 สมาคมโรงงานน้ำตาลทราย เปิดเผยว่า  ผู้ประกอบการในอุตสาหกรรมอ้อยและน้ำตาลทราย มีความกังวลอุตฯอ้อย และน้ำตาลทรายจะได้รับผลกระทบ หลังจากเปิดตลาดเสรีภายใต้กรอบการค้าเออีซี เนื่องจากขณะนี้ภาครัฐยังไม่มีความชัดเจนต่อการดำเนินนโยบายปรับโครงสร้างอุต ฯ อ้อย และน้ำตาลทราย โดยเฉพาะประเด็นการบริหารจัดการราคาน้ำตาลทรายในประเทศซึ่งเป็นสินค้าควบคุม ของกระทรวงพาณิชย์ ทำให้ราคาน้ำตาลทรายไทยต่ำสุดในอาเซียนซึ่งจะส่งผลให้เกิดการลักลอบนำน้ำตาลทรายโควตา ก. ที่ใช้บริโภคภายในประเทศเพื่อส่งออกไปจำหน่ายยังประเทศเพื่อนบ้านเพิ่มขึ้นซึ่งทำให้ผู้บริโภคมีความเสี่ยงต่อภาวะน้ำตาลบริโภคภายในประเทศขาดแคลนได้
 
อย่างไรก็ตาม หากไม่ปรับเปลี่ยน จะส่งผลกระทบต่อทั้งชาวไร่อ้อยโรงงานน้ำตาล และผู้บริโภค เพราะฉะนั้นการลอยตัวราคาน้ำตาลทรายให้เป็นไปตามกลไกตลาดจึงเป็นแนวทางการแก้ปัญหาและสามารถสร้างความเป็นธรรมต่อทุกฝ่ายทั้งชาวไร่อ้อย โรงงานน้ำตาล และผู้บริโภค ซึ่งช่วยสร้างความเข้มแข็งให้แก่อุต ฯอ้อยและน้ำตาลทรายในระยะยาวสามารถสร้างความมั่นคงทางด้านอุปทานน้ำตาลในประเทศให้เพียงพอจึงอยากเรียกร้องให้คณะรักษาความสงบแห่งชาติ ( คสช.)ช่วยเร่งรัดพิจารณาแนวทางดังกล่าวและประกาศใช้ให้ทันในฤดูการผลิตปี 57/58
 
“ขณะนี้ภาคอุตสาหกรรมอยู่ระหว่างการรอความชัดเจนของภาครัฐต่อการดำเนินนโยบายปรับโครงสร้างอุตสาหกรรมอ้อยและน้ำตาลทราย เพื่อเตรียมพร้อมก่อนเข้าสู่เออีซีโดยเฉพาะการลอยตัวราคาน้ำตาลทรายภายในประเทศให้เป็นไปตามกลไกตลาดให้สามารถประกาศใช้ได้ทันภายในฤดูการผลิตปีหน้านี้ ซึ่งจะเริ่มขึ้นในเดือนต.ค. 57 เพื่อทดลองใช้โครงสร้างราคาใหม่และสร้างความเข้าใจให้แก่ผู้บริโภคได้ปรับตัวรวมถึงสร้างความเป็นธรรมต่อผลตอบแทนของพี่น้องชาวไร่อ้อย ที่จะได้รับในสัดส่วน 70%ของรายได้จากการขายน้ำตาลทรายซึ่งต้องได้รับการดูแลให้คุ้มค่ากับต้นทุนการผลิตและมีผลตอบแทนเพียงพอต่อการดำรงชีพและพัฒนาคุณภาพชีวิตเพื่อให้อาชีพชาวไร่อ้อยเป็นอาชีพที่มั่นคง”