ขนส่งรับลูก คสช.คุมเข้มใบกำกับบรรทุก ฝ่าฝืนทำสินค้าหล่นกลางทางเจอ 5 หมื่น

 ขนส่งรับลูก คสช.คุมเข้มใบกำกับบรรทุก ฝ่าฝืนทำสินค้าหล่นกลางทางเจอ 5 หมื่น

      นายอัฌษไธค์ รัตนดิลก ณ ภูเก็ต อธิบดีกรมการขนส่งทางบก เปิดเผยว่า กรมการขนส่งทางบก ได้เตรียมแก้ระเบียบและข้อบังคับกำหนดเงื่อนไขให้ผู้ประกอบการขนส่งสินค้า ต้องจัดทำใบกำกับสินค้าที่แสดงรายการสินค้า วิธีการบรรทุก และน้ำหนักสินค้าในแต่ละเที่ยวก่อนออกจากต้นทางทุกครั้ง เพื่อเป็นมาตรการเสริมในการช่วยอำนวยความสะดวกให้เจ้าหน้าที่กรมทางหลวงและตำรวจทางหลวงในการตรวจสอบน้ำหนักสินค้าและน้ำหนักบรรทุกได้อย่างถูกต้องและมีระสิทธิภาพยิ่งขึ้น
 
   ทั้งนี้หากผู้ประกอบการขนส่งสินค้าฝ่าฝืนละเลยไม่จัดทำใบกำกับสินค้าให้ถูกต้องครบถ้วนจะมีความผิดตามกฎหมายว่าด้วยการขนส่งทางบก พ.ศ.2522 ข้อหาความผิดตามมาตรา 34 ไม่ปฏิบัติตามเงื่อนไขที่ทางราชการกำหนด และมีบทลงโทษตามมาตรา 131 มีโทษปรับไม่เกิน 50,000 บาท คาดว่าระเบียบใหม่นี้จะมีผลบังคับใช้ได้ภายเดือน ส.ค.นี้ “กรมการขนส่งทางบกตระหนักถึงปัญหาที่อาจทำให้เกิดอุบัติเหตุร้ายแรงและสร้างความสูญเสียต่อชีวิตทรัพย์สินของประชาชน การแก้ระเบียบครั้งนี้จะเป็นมาตรการเสริมตามนโยบายของ พล.อ.อ.ประจิน จั่นตอง ผบ.ทอ. รองหัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติ (คสช.) ที่ต้องการแก้ปัญหารถบรรทุกน้ำหนักเกินอย่างเด็ดขาด โดยสั่งการให้กรมทางหลวง กรมทางหลวงชนบท และตำรวจทางหลวง เข้มงวดไม่ให้รถบรรทุกบรรทุกน้ำหนักเกิน และให้จับกุมผู้ประกอบการขนส่งอย่างจริงจัง เพราะการบรรทุกน้ำหนักเกินเป็นสาเหตุที่ทำให้ถนนเกิดความเสียหายและนำไปสู่อุบัติเหตุร้ายแรง”.