จากนี้ไปอีกเพียง 6 วัน ก็เป็นวันที่ 31 สิงหาคม 2557 ซึ่งเป็นวันสุดท้ายของกำหนดเวลาการยื่นแบบ ภ.ง.ด.51

 จากนี้ไปอีกเพียง 6 วัน ก็เป็นวันที่ 31 สิงหาคม 2557 ซึ่งเป็นวันสุดท้ายของกำหนดเวลาการยื่นแบบ ภ.ง.ด.51 

จากนี้ไปอีกเพียง 6 วัน ก็เป็นวันที่ 31 สิงหาคม 2557 ซึ่งเป็นวันสุดท้ายของกำหนดเวลาการยื่นแบบ ภ.ง.ด.51 เพื่อเสียภาษีเงินได้นิติบุคคลครึ่งรอบระยะเวลาบัญชี ของบริษัทหรือห้างหุ้นส่วนนิติบุคคล ซึ่งมีรอบระยะเวลาบัญชีตรงกับปีปฏิทิน คือ เริ่มวันแรกในวันที่ 1 มกราคม 2557 สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2557 เฉพาะที่มีหน้าที่เสียภาษีเงินได้นิติบุคคลจากฐานกำไรสุทธิ โดยต้องยื่นแบบแสดงรายการดังกล่าว ภายใน 2 เดือนนับแต่วันสุดท้ายของกำหนดเวลา 6 เดือนนับแต่วันแรกของรอบระยะเวลาบัญชี แต่ทว่าวันที่ 31 สิงหาคม 2557 ตรงกับวันอาทิตย์ ซึ่งเป็นวันหยุดราชการ ตามหลักกฎหมายได้ผ่อนปรนเลื่อนกำหนดเวลาสิ้นสุดออกไปเป็นวันเปิดทำการถัดไป ซึ่งได้แก่ วันจันทร์ที่ 1 กันยายน 2557
 
ดังนั้น สำหรับทั้งบริษัทหรือห้างหุ้นส่วนที่ได้สิทธิเสียภาษีเงินได้นิติบุคคลครึ่งรอบระยะเวลาบัญชีจากกำไรสุทธิที่เกิดขึ้นจริงในรอบระยะเวลา 6 เดือนแรกของรอบระยะเวลาบัญชี อันได้ บริษัทจดทะเบียน ธนาคาพาณิชย์ บริษัทเงินทุน บริษัทหลักทรัพย์ บริษัทเครดิต ฟองซิเอร์ รวมทั้งบริษัทหรือห้างหุ้นส่วนนิติบุคคลที่ได้รับอนุมัติจากอธิบดีกรมสรรพากรให้มีผู้สอบทานงบการเงิน และบริษัทหรือห้างหุ้นส่วนนิติบุคคลทั่วไปรวมทั้งกิจการร่วมค้าที่มีหน้าที่ต้องเสียภาษีภาษีเงินได้นิติบุคคลครึ่งรอบระยะเวลาบัญชีจากกึ่งหนึ่งของประมาณการกำไรสุทธิของทั้งรอบระยะเวลาบัญชี ที่ยื่นแบบ ภ.ง.ด.51 ผ่านระบบเครือข่ายอินเทอร์เน็ตทางเว็บไซต์ของกรมสรรพากร http://www.rd.go.th ก็จะได้รับสิทธิขยายกำหนดเวลาการยื่นแบบแสดงรายการออกไปจากเดิมอีก 8 วัน ตามที่รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังประกาศกำหนด เป็นภายวันอังคารที่ 9 กันยายน 2557
 
ย้ำกันอีกบ่อย ๆ ครั้งว่า การยื่นแบบแสดงรายการภาษีอากรประเภทต่าง ๆ นั้น หากได้ยื่นรายการ และชำระภาษีอากรภายในเวลาที่กฎหมายกำหนด ย่อมไม่มีโทษทัณฑ์ใด ๆ ในทางภาษีอากร และได้ชื่อว่าเป็นคนดีที่ให้ความร่วมมือแก่ทางราชการด้วยดี ซึ่งเป็นคุณต่อการพิจารณาลดหย่อนผ่อนปรนในทางภาษีอากรบางประการได้ อาทิ การลดเบี้ยปรับหรือเงินเพิ่มทางภาษีอากร
 
ในทางตรงกันข้าม หากยื่นแบบล่าช้าเมื่อพ้นกำหนดเวลาตามที่กฎหมายกำหนด โดยเฉพาะอย่างยิ่งสำหรับ แบบ ภ.ง.ด.51 ก็จักมีโทษทัณฑ์ทางภาษีอากรอันประกอบด้วย
ค่าปรับทางอาญา ซึ่งกำหนดว่าหากยื่นแบบล่าช้าไม่เกิน 7 วันต้องระวางโทษปรับไม่เกิน 1,000 บาท แต่ถ้าพ้น 7 วันไปแล้วต้องรับผิดเสียค่าปรับเต็มพิกัด คือ 2,000 บาท
 
และถ้าหากมีเงินภาษีเงินได้นิติบุคคลครึ่งรอบระยะเวลาบัญชีที่ต้องชำระพร้อมกับบบ ภ.ง.ด.51 ด้วย กิจการยังต้องเสียเงินเพิ่มตามกฎหมาย เพราะเหตุชำระล่าช้าดังนี้
 
กรณีชำระภายใน 2 วัน ให้เสียเงินเพิ่มในอัตรา 0.1% ของเงินภาษีที่ต้องเสีย
 
กรณีชำระเกินกว่า 2 วันแต่ไม่เกิน 7 วัน ให้เสียเงินเพิ่มในอัตรา 0.5% ของเงินภาษีที่ต้องเสีย
 
กรณีชำระเกินกว่า 7 วัน ให้เสียเงินเพิ่มในอัตรา 1.5% ต่อเดือนหรือเศษของเดือนของเงินภาษี จนกว่าเงินเพิ่มจะเต็มครบ 20% ของเงินภาษีที่ต้องเสียตามกฎหมาย ได้แก่ พ้นกำหนดเวลาการยื่นไปเกินว่า 13 เดือน
 
ในการคำนวณภาษีเงินได้นิติบุคคลประจำรอบระยะเวลาบัญชี บริษัทหรือห้างหุ้นส่วนนิติบุคคลจะนำค่าปรับและเงินเพิ่มดังกล่าว ไปถือเป็นรายจ่ายทางภาษีอากรไม่ได้ เนื่องจากเป็นรายจ่ายต้องห้ามตามมาตรา 65 ตรี (6) แห่งประมวลรัษฎากร