ยูยอมรับข้อเสนอการควบคุมการจำกัดการใช้และการอนุญาตสารเคมีเพิ่มเติม

 ยูยอมรับข้อเสนอการควบคุมการจำกัดการใช้และการอนุญาตสารเคมีเพิ่มเติม 

เมื่อวันที่ 17 มิถุนายน 2557 หน่วยงานจัดการเคมีภัณฑ์ของสหภาพยุโรป (European Chemical Agency: ECHA) ได้ออกแถลงข่าวว่า คณะกรรมการประเมินความเสี่ยงของสหภาพยุโรป (Committee for Risk Assessment: RAC) และคณะกรรมการวิเคราะห์ด้านสังคมและเศรษฐกิจ (Committee for Socio-Economic Analsis: SEAC) ได้ลงมติยอมรับความเห็นข้อเสนอของสวีเดน ดังนี้ 1) กำหนดให้โนนิลฟีนอล (nonylphenol) สารโนนิลฟีนอลอีทอทซิเลท(nonylphenol ethoxylates) และสาร 1-methyl-2-pyrrolidone (NMP)เป็นสารที่ต้องมีการจำกัดการใช้ (Restriction) โดยเฉพาะในอุตสาหกรรมสิ่งทอ และ 2) กำหนดให้สารพทาเลท (Phthalates) เป็นสารเคมีที่ต้องขออนุญาตใช้งานและต้องได้รับอนุญาตก่อน จึงจะสามารถจำหน่าย หรือนำเข้าได้ เพื่อลดความเสี่ยงต่อสุขภาพมนุษย์ เนื่องจากเป็นสารมีความเป็นพิษต่อมนุษย์และสามารถตกค้างปนเปื้อนสู่สิ่งแวดล้อมในธรรมชาติได้ยาวนานด้วย
 
            อย่างไรก็ดีในการลงมติเห็นชอบการจำกัดการใช้งาน หรือการห้ามใช้สารโนนิลฟีนอล(nonylphenol) และ     สารโนนิลฟีนอลอีทอทซิเลท(nonylphenol ethoxylates) ในอุตสาหกรรมสิ่งทอ RAC แจ้งว่าสารดังกล่าวสามารถใช้เป็น สารซักล้าง และตกค้างเจือปนในน้ำที่ซักล้างผลิตภัณฑ์สิ่งทอ โดยกำหนดไม่ให้มีปริมาณความเข้มข้นของสารดังกล่าวเท่ากับหรือมากกว่าร้อยละ 0.01 โดยน้ำหนักของผลิตภัณฑ์ และให้มีผลบังคับภายในระยะเวลา 5 ปี ภายหลังประกาศบังคับใช้กฎหมาย   ซึ่งสอดคล้องกับความเห็นของ RAC และ SEAC ว่าเป็นมาตรการที่เหมาะสมในการจัดการกับความเสี่ยงในด้านสัดส่วนผลประโยชน์และความเสียหายทางสังคมและเศรษฐกิจ แต่ยังต้องประเมินข้อเสนอรายละเอียดและหลักฐานข้อมูลอย่างเพียงพอ สำหรับ สารโนนิลฟีนอล(nonylphenol) ในผลิตภัณฑ์สิ่งทอ โดยจะเปิดรับฟังข้อคิดเห็นและข้อเสนอต่าง ๆ ต่อข้อเสนอของ สวีเดนดังกล่าว ภายใน 60 วัน และจะสรุปความเห็นขั้นสุดท้ายในเดือนกันยายน 2557 ต่อไป
            สำหรับสาร NMP ที่สวีเดนเสนอให้จำกัดการใช้งาน กรณีผู้ผลิต/ผู้นำเข้า และผู้ใช้ในปริมาณความเข้มข้นของสารฯเท่ากับหรือมากกว่าร้อยละ 0.3 โดยน้ำหนักของผลิตภัณฑ์นั้นยังไม่มีผลกระทบในระยะยาวต่อระบบการหายใจหรือการสูดดม    ในปริมาณ 10 มิลลิกรัม/ตารางเมตร รวมถึงการสัมผัสทางผิวหนัง ในปริมาณ 4.8 มิลลิกรัม/กิโลกรัม/วัน นอกจากนี้ ในส่วนของสารพทาเลท (Phthalates) และสารฟอกย้อมต่าง ๆ ได้แก่ lead chromate pigments และ diarsenic trioxide ซึ่งเป็นสารที่       ต้องจดแจ้ง (Notification) อยู่แล้ว ให้จัดอยู่ในบัญชีสารที่ต้องขออนุญาต(Authorization) ด้วย
            จากข้อมูลของกรมการค้าต่างประเทศ กระทรวงพาณิชย์ ระบุว่า ไทยมีมูลค่าการส่งออกผลิตภัณฑ์สิ่งทอไปสหภาพยุโรป เฉลี่ยปีละ 24,934 ล้านบาท (ปี 2554-2556) และในปี 2557 (ม.ค.-มิ.ย) มีการส่งออกผลิตภัณฑ์สิ่งทอไปสหภาพยุโรป มีมูลค่า 11,456 ล้านบาท เพิ่มขึ้นร้อยละ 11  เมื่อเทียบกับช่วงเวลาเดียวกันของปีที่ผ่านมา ทั้งนี้ ผู้ประกอบการ/ผู้ส่งออก-นำเข้า ผู้ผลิต/ผู้จำหน่าย ผู้ใช้สารเคมีฯดังกล่าวในการผลิตสินค้าที่ส่งออกไปสหภาพยุโรป รวมทั้งผู้สนใจทั่วไป สามารถศึกษาความคืบหน้าของกฎระเบียบดังกล่าวเพิ่มเติมได้ที่เว็บไซต์ http://echa.europa.eu/ เพื่อให้สามารถปฏิบัติได้สอดคล้องกับกฎระเบียบดังกล่าว โดยไม่ให้เป็นอุปสรรคต่อการส่งออก