ครม.ไฟเขียวร่าง พ.ร.ฎ.ลดภาษีเงินได้บุคคล-นิติบุคคล

 ครม.ไฟเขียวร่าง พ.ร.ฎ.ลดภาษีเงินได้บุคคล-นิติบุคคล

ครม.ไฟเขียวลดภาษีเงินได้บุคคล จัดเก็บ 5%-35% จากเดิม 10%-37% ตามเงินได้สุทธิเกินแสนขึ้นไป ส่วนภาษีเงินได้นิติบุคคล เหลือจัดเก็บ 20%ของกำไรสุทธิ...
 
เมื่อวันที่ 16 ก.ย. ร.อ.ยงยุทธ มัยลาภ โฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรี กล่าวว่า ที่ประชุม ครม.เห็นชอบร่างพระราชกฤษฎีกาออกตามความในประมวลรัษฎากรว่าด้วยการลดอัตราภาษี รัษฎากร ฉบับที่ พ.ศ.... ตามที่คณะรักษาความสงบแห่งชาติ (คสช.) เห็นชอบ โดยจะมีการลดภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา ดังนี้ เงินได้สุทธิ ไม่เกิน 1 แสนบาท ให้คงจัดเก็บในอัตรา 5% และเงินได้สุทธิในส่วนที่เกิน 1 แสนบาท แต่ไม่เกิน 3 แสนบาท จัดเก็บเหลือ 5% จากเดิม 10%, เงินได้สุทธิ ส่วนที่เกิน 3 แสนบาท แต่ไม่เกิน 5 แสนบาท ให้คงจัดเก็บในอัตรา 10%
 
ส่วนเงินได้สุทธิ ในส่วนที่เกิน 5 แสนบาท แต่ไม่เกิน 7.5 แสนบาทให้เก็บในอัตรา 15% จากเดิม 20%, เงินได้สุทธิ ในส่วนที่เกิน 7.5 แสนบาท แต่ไม่เกิน 1 ล้านบาท ให้คงจัดเก็บที่อัตรา 20%, เงินได้สุทธิ เกิน 1 ล้านบาท แต่ไม่เกิน 2 ล้านบาท ให้เก็บในอัตรา 25% จากเดิม 30%, เงินได้สุทธิเกิน 2 ล้านบาท แต่ไม่เกิน 4 ล้านบาท ให้คงจัดเก็บที่อัตรา 30% และ เงินได้สุทธิในส่วนที่เกิน 4 ล้านบาทขึ้นไปให้จัดเก็บในอัตรา 35% จากเดิมที่ 37% โดยจะมีผลบังคับใช้หลังจากวันที่ประกาศในราชกิจจานุเบกษา
 
นอกจากนี้ ยังมีการลดภาษีเงินได้นิติบุคคล เหลือการจัดเก็บในอัตรา 20% ของกำไรสุทธิ โดยมีผลบังคับใช้ในรอบบัญชีที่เริ่มภายใน หรือ เริ่มหลังวันที่ 1 ม.ค. 58 แต่ไม่เกิน 31 ธ.ค. 58.