ขนส่งฯ เตือนขาดต่อภาษีรถเกิน 3 ปี ถูกระงับทะเบียนทันที

 ขนส่งฯ เตือนขาดต่อภาษีรถเกิน 3 ปี ถูกระงับทะเบียนทันที 

ขนส่งทางบก เตือนเจ้าของรถไม่ชำระภาษีรถเกิน 3 ปี ทะเบียนจะถูกระงับทันที พบรถมอเตอร์ไซค์ไม่ชำระภาษีประจำปีตามกำหนดมากสุด เผยสัดส่วนค้างชำระภาษี 1.3 แสนคัน...
 
นายอัฌษไธค์ รัตนดิลก ณ ภูเก็ต อธิบดีกรมการขนส่งทางบก เปิดเผยว่า จากสถิติจำนวนรถที่จดทะเบียนสะสม ณ วันที่ 31 สิงหาคม 2557 จำนวนทั้งสิ้น 35,560,860 คัน เป็นรถตามกฎหมายว่าด้วยรถยนต์ จำนวน 34,424,267 คัน เป็นรถตามกฎหมายว่าด้วยการขนส่งทางบก จำนวน 1,136,593 คัน โดยในจำนวนนี้ เป็นรถที่ชำระภาษีประจำปีตามกำหนดประมาณร้อยละ 70 และเป็นรถที่ไม่ชำระภาษีประจำปีตามกำหนด จนต้องชำระค่าปรับตามกฎหมาย ประมาณร้อยละ 30 หรือจำนวน 10,683,629 คัน
       
ส่วนใหญ่เป็นรถจักรยานยนต์ จำนวน 8,569,018 คัน รองลงมาเป็นรถยนต์นั่งส่วนบุคคลไม่เกิน 7 คน จำนวน 938,097 คัน และรถบรรทุกส่วนบุคคล จำนวน 842,618 คัน ซึ่งสาเหตุส่วนใหญ่เกิดจากเจ้าของรถไม่ชำระภาษีประจำปีตามกำหนดแล้วหยุดใช้รถ หรือไม่ดำเนินการแจ้งไม่ใช้รถตามระเบียบ ซึ่งส่งผลให้เจ้าของรถยังคงมีภาระค้างชำระภาษีและค่าปรับ และเมื่อไม่ชำระภาษีรถเกิน 3 ปี ทะเบียนจะถูกระงับทันที ดังนั้น หากเจ้าของรถรายใดมีความจำเป็นต้องหยุดใช้รถ เช่น รถอยู่ระหว่างการซ่อมหรือเลิกใช้แล้ว ขอให้ติดต่อแจ้งการไม่ใช้รถ ณ สำนักงานขนส่งทุกแห่งทั่วประเทศ ซึ่งสะดวกและรวดเร็ว โดยใช้หลักฐานคู่มือจดทะเบียนรถ สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน แผ่นป้ายทะเบียนรถ และแบบคำขอแจ้งการไม่ใช้รถ และเมื่อเจ้าของรถมีความประสงค์ขอใช้รถต่อ ก็สามารถดำเนินการแจ้งใช้รถดังกล่าวได้ โดยใช้หลักฐานคู่มือจดทะเบียนรถ สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน แผ่นป้ายทะเบียนรถ แบบคำขอแจ้งใช้รถที่แจ้งไม่ใช้รถไว้ และหลักฐาน พ.ร.บ.คุ้มครองผู้ประสบภัยจากรถ
       
สำหรับรถตามกฎหมายว่าด้วยการขนส่งทางบก มีสัดส่วนค้างชำระภาษี จำนวน 137,664 คัน คิดเป็นร้อยละ 12.11 ส่วนใหญ่เป็นรถบรรทุกส่วนบุคคล จำนวน 104,155 คัน ซึ่งส่วนใหญ่เป็นรถในต่างจังหวัดที่ไม่ใช้รถแล้ว ไม่แจ้งหยุดใช้รถตามระเบียบราชการ หากผู้ประกอบการขนส่งรายใด มีความประสงค์หยุดใช้รถ ขอให้แจ้งต่อนายทะเบียนพร้อมส่งคืนแผ่นป้ายทะเบียน โดยยื่นหลักฐานคู่มือจดทะเบียนรถ สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน แบบคำขอแจ้งการไม่ใช้รถ หลักฐานผู้ประกอบการขนส่ง และใบมอบอำนาจ.