สำนักนายกฯนัดหัวหน้าผู้ตรวจ 18 กระทรวงติดตามงานใช้งบ 6,000 ล้านบาท โดยเฉพาะโครงการเข้าสู่การเปิดเออีซีในปี 58 เน้นให้เกิดประโยชน์ชาวบ้านแท้จริง

 สำนักนายกฯนัดหัวหน้าผู้ตรวจ 18 กระทรวงติดตามงานใช้งบ 6,000 ล้านบาท

โดยเฉพาะโครงการเข้าสู่การเปิดเออีซีในปี 58 เน้นให้เกิดประโยชน์ชาวบ้านแท้จริง 

นายจิรชัย มูลทองโร่ย หัวหน้าผู้ตรวจราชการสำนักนายกรัฐมนตรี เปิดเผยว่า ในเดือนธ.ค.นี้จะหารือกับหัวหน้าผู้ตรวจราชการ 18 กระทรวง เพื่อรับทราบรายงานโครงการตามแผนงบประมาณประจำปี 58 โดยเฉพาะงานบูรณาการโครงการสู่ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน(เออีซี) ซึ่งมีงบประมาณรวมถึง 6,000 ล้านบาทโดยจะมอบหมายให้ทุกส่วนราชการเร่งติดตามโครงการต่างๆ ที่รับผิดชอบว่ามีผลความคืบหน้า หรือมีผลสำเร็จมากน้อยเพียงใดโดยมีจุดเน้นให้ทุกโครงการต้องใช้งบประมาณอย่างคุ้มค่าและเกิดประโยชน์อย่างแท้จริงกับประชาชน ทั้งด้านเศรษฐกิจ สังคม และการเมือง รวมทั้งยังเตรียมความพร้อมลงพื้นที่ติดตามโครงการเพื่อประเมินผลก่อนสรุปรายงานให้สำนักปลัดสำนักนายกรัฐมนตรี รับทราบ
 
"ในปีงบประมาณนี้แต่ละส่วนราชการมีงานด้านเออีซีรวมกันมากถึง 6,000 ล้านบาทโครงการส่วนใหญ่คืบหน้าไปมากแล้ว แต่ก็ยังห่วงว่าการเบิกจ่ายอาจไม่เป็นไปตามเป้าหมายและในบางโครงการก็ยังขาดการบูรณาการร่วมกันระหว่างหน่วยงานในพื้นที่ เช่นงานด้านสนับสนุนการท่องเที่ยว ส่วนราชการในพื้นที่ระดับจังหวัดยังทำโครงการซ้ำซ้อนกันจึงไม่น่าจะเกิดประโยชน์จึงต้องขอความร่วมมือทำความเข้าใจกันก่อน เพราะเมื่อเปิดเออีซีแล้วโครงการมั้งหมดที่ลงทุนไปจะไม่เสียเปล่า"
 
สำหรับการติดตามโครงการด้านเออีซีมีสาระสำคัญ เช่น การเสริมสร้างความสามารถในการแข่งขันของสินค้า และบริการทั้งในส่วนของผู้ประกอบการและภาครัฐ แบ่งเป็น การส่งเสริมเศรษฐกิจและการลงทุนการพัฒนาแหล่งท่องเที่ยวในแต่ละพื้นที่ ทั้งแหล่งท่องเที่ยวใหม่และฟื้นฟูแหล่งท่องเที่ยวเดิม การพัฒนาสินค้า บริการและปัจจัยสนับสนุนต่างๆการส่งเสริมตลาดเชิงรุกทุกพื้นที่เป้าหมายให้สอดคล้องกับนโยบายของรัฐบาลและงานด้านการปรับปรุงการเชื่อมต่อและพัฒนาโครงข่ายเนชั่นแนลซิงเกิลวินโดว์ ซึ่งงานหลักเป็นของกระทรวงการคลังต้องเร่งดำเนินการ