นายจ้าง...อย่าลืม!! ยื่นบัญชีรายชื่อแรงงานต่างด้าว เพื่อเข้ารับการตรวจสัญชาติ ได้ตั้งแต่บัดนี้ถึง 31 มีนาคม 2558

 นายจ้าง...อย่าลืม!! ยื่นบัญชีรายชื่อแรงงานต่างด้าว เพื่อเข้ารับการตรวจสัญชาติ ได้ตั้งแต่บัดนี้ถึง 31 มีนาคม 2558

 
กรมการจัดหางาน ขอให้นายจ้างยื่นบัญชีรายชื่อแรงงานต่างด้าวเพื่อเข้ารับการตรวจสัญชาติ ณ สำนักงานจัดหางานจังหวัดที่เป็นที่ตั้งสถานประกอบการ ได้ตั้งแต่บัดนี้ถึง 31 มีนาคม 2558 สำหรับค่าใช้จ่ายในกระบวนการตรวจสัญชาติและขอรับใบอนุญาตทำงานของแรงงานสัญชาติเมียนมาจำนวน 3,100 บาท สัญชาติลาวจำนวน 3,000 บาท สัญชาติกัมพูชาจำนวน 2,900 บาท
 
 นายสุเมธ มโหสถ อธิบดีกรมการจัดหางาน เปิดเผยว่า ตามที่คณะรักษาความสงบแห่งชาติได้ออกประกาศจัดตั้งศูนย์บริการจดทะเบียนแรงงานต่างด้าวแบบเบ็ดเสร็จ(One Stop Service) ในทุกจังหวัด เพื่อทำหน้าที่ในการพิจารณาออกใบอนุญาตทำงานชั่วคราวให้แก่แรงงานต่างด้าวและจัดระเบียบแรงงานต่างด้าวสัญชาติเมียนมา ลาว กัมพูชา นั้น พบว่ายอดจดทะเบียนแรงงานต่างด้าว ณ ศูนย์บริการจดทะเบียนแรงงานต่างด้าวแบบเบ็ดเสร็จ ณ วันที่ 28 ตุลาคม 2557 มีจำนวนทั้งสิ้น 1,464,572 คน แรงงานต่างด้าวจำนวน 1,379,705 คน สัญชาติเมียนมาจำนวน 553,535 คน สัญชาติกัมพูชาจำนวน 625,718 คน สัญชาติลาวจำนวน 200,452คน และผู้ติดตามจำนวน 84,867 คน ซึ่งจะต้องเข้าสู่กระบวนการตรวจสัญชาติโดยให้นายจ้างยื่นบัญชีรายชื่อแรงงานต่างด้าวสัญชาติเมียนมา ลาว และกัมพูชา รวมทั้งผู้ติดตามที่อายุต่ำกว่า 15 ปี พร้อมเอกสารที่เกี่ยวข้อง ณ สำนักงานจัดหางานจังหวัดที่เป็นที่ตั้งสถานประกอบการ ได้ตั้งแต่บัดนี้ถึง 31 มีนาคม 2558
 
 สำหรับค่าใช้จ่ายในการตรวจสัญชาติและขอรับใบอนุญาตทำงานของแรงงานสัญชาติเมียนมาจำนวน 3,100 บาท สัญชาติลาวจำนวน 3,000 บาท สัญชาติกัมพูชาจำนวน 2,900 บาท แบ่งเป็นค่าใช้จ่ายฝ่ายไทยจำนวน 1,500 บาท ได้แก่ ค่าตรวจลงตรา(Visa) 500 บาท คำขอรับใบอนุญาตทำงาน 100 บาท และค่าใบอนุญาตทำงานปีละ 900 บาท สำหรับค่าใช้จ่ายในการจัดทำหนังสือเดินทางของฝ่ายเมียนมา 1,600 บาท ลาว 1,500 บาท และกัมพูชา 1,400 บาท
 
 กรมการจัดหางาน จึงขอประชาสัมพันธ์ให้นายจ้าง/แรงงานต่างด้าวที่จดทะเบียนแล้ว มายื่นบัญชีรายชื่อ พร้อมเอกสาร หลักฐานโดยเร็ว เพื่อจะได้รับบัญชีรายชื่อแรงงานต่างด้าวฯไว้เป็นหลักฐาน หากมีข้อสงสัย ติดต่อสอบถามได้ที่ สำนักจัดหางานกรุงเทพเขตพื้นที่ 1-10 สำนักงานจัดหางานจังหวัดทุกจังหวัด หรือสายด่วนกรมการจัดหางาน โทร. 1694