โครงการยกระดับขีดความสามารถ SMEs ด้วย Cost-effective Technology"

โครงการยกระดับขีดความสามารถ SMEs ด้วย Cost-effective Technology" ซึ่งขณะนี้อยู่ในระหว่างประชาสัมพันธ์กิจกรรม 2 กิจกรรม

- กิจกรรมที่ 1 : เปิดรับสมัคร SI เข้าร่วมอบรมในหลักสูตรที่มีชื่อว่า "หล่อเฟือง" ค่ะ

- กิจกรรมที่ 2 : เปิดรับสมัคร SMEs ที่ต้องการยกระดับ Efficiency ของโรงงานด้วย Cost-

effective Technology ภายใต้การสนับสนุนงบประมาณ 400,000 บาท จาก ITAP สวทช.