การเป็นเจ้าภาพในการบำเพ็ญกุศล ถวายพระบรมศพพระบาทสมเด็จ พระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช

เรื่อง การเป็นเจ้าภาพในการบำเพ็ญกุศลถวายพระบรมศพพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช

สภาอุตสาหกรรมจังหวัดสมุทรปราการได้รับแจ้งจากสำนักพระราชวังให้เป็นเจ้าภาพในการบำเพ็ญกุศลถวายพระบรมศพพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช

ในวันศุกร์ที่ 27 มกราคม 2560 เวลา 10:00 น.
ณ พระที่นั่งดุสิตมหาปราสาทในพระบรมมหาราชวัง

โดยทาง ส.อ.ท.สป. มีโควต้าจำนวน 50 คน คณะกรรมการและสมาชิก ส.อ.ท.สป.ท่านใดมีความประสงค์
ร่วมเป็นเจ้าภาพในการบำเพ็ญกุศลถวายพระบรมศพพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช

ขอความกรุณา "แสดงความประสงค์" ภายในวันที่ 17 มกราคม 2560
ได้ที่หมายเลขโทรศัพท์ 02-702-5771-2
 

เพื่อรวบรวมยอดและ "รายงานผล" ในวันประชุมคณะกรรมการในวันที่ 19 มกราคม 2560 
และเพื่อจะได้ร่วมลงมติว่าท่านใดจะเป็นตัวแทน 5 ท่านเข้าไปด้านในพิธี?

ทั้งนี้ สำนักงานสภาอุตสาหกรรมจังหวัดสมุทรปราการได้รับรายละเอียดแนวทางการปฏิบัติตนให้เป็นเจ้าภาพรวมถึงสถานที่จอดรถจากสำนักพระราชวังแล้วจะแจ้งรายละเอียดให้ทราบต่อไป

หมายเหตุ : คณะกรรมการและสมาชิกสามารถ
นำพา "คณะเจ้าหน้าที่บริหาร และ/หรือ พนักงานบริษัท" เข้าร่วมได้
 

 

แหล่งที่มา :
ไฟล์เอกสารเพิ่มเติม :
วันที่ลงประกาศ : 6-01-2560