ประชุมรับฟังความคิดเห็นจากผู้มีส่วนได้ส่วนเสียจังหวัดสมุทรปราการ

 คุณวารุณี ปันทะนะ ผู้แทนกรรมการ

เป็นผู้แทนในนามส.อ.ท.สป. เข้าร่วมประชุมรับฟังความคิดเห็นจากผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย จังหวัดสมุทรปราการเพื่อร่วมหารือแนวทางการจัดทำมาตรการส่งเสริมและสนับสนุนผู้ประกอบการในการปรับเปลี่ยนการใช้สารเคมี เทคโนโลยีการผลิต และร่วมแสดงความคิดเห็นของผู้มีส่วนได้เสีย 3 ประเด็น ได้แก่

: แนวทางการลดการใช้สารอินทรีย์ที่ตกค้างยาวนานและการปล่อยก๊าซเรือนกระจก

: ความต้องการของภาคอุตสาหกรรมในการปรับเปลี่ยนการใช้สารอินทรีย์ที่ตกค้างยาวนาน การลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจก หรือการปรับเปลี่ยนเทคโนโลยีที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม

: การส่งเสริมรูปแบบการใช้ประโยชน์จากผลิตภัณฑ์พลอยได้หรือของเสียจากกระบวนการผลิต เพื่อการพัฒนารูปแบบการพึ่งพาอาศัยกันระหว่างโรงงานกับโรงงาน หรือโรงงานกับชุมชน (Symbiosis)

แหล่งที่มา :
ไฟล์เอกสารเพิ่มเติม :
วันที่ลงประกาศ : 10-07-2561