ประชุมเตรียมความพร้อมการเป็นมหานครแห่งเอเชีย

 คุณวารุณี ปันทะนะ ผู้แทนกรรมการ

เป็นผู้แทนในนาม ส.อ.ท.สป.เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ ประจำจังหวัดสมุทรปราการ ครั้งที่ 3/2561

เพื่อร่วมพิจารณา

: กลั่นกรองและให้ความเห็นชอบการกู้ยืมเงินของคนพิการ จำนวน 15 ราย

: โครงการประชุมเตรียมความพร้อมสำหรับคนพิการในสถานการณ์ภัยพิบัติ

: โครงการจัดทำและขับเคลื่อนแผนการพัฒนาสตรีพิการ ฉบับที่ 2 พ.ศ.2560-2564

: โครงการจัดทำแผนปฎิบัติการ ประจำปี 2561 ภายใต้แผนพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการจังหวัดสทุทรปราการ ฉบับที่ 3 พ.ศ.2560-2564

แหล่งที่มา :
ไฟล์เอกสารเพิ่มเติม :
วันที่ลงประกาศ : 10-07-2561