ประชุมโครงการวางผังการระบายน้ำจังหวัดในลุ่มน้ำบางปะกง 8 จังหวัด

 คุณโกศิลป์ ภัทรธีรานนท์

ประธานสภาอุตสาหกรรมจังหวัดสมุทรปราการ

ร่วมประชุมแสดงความคิดเห็นในการวางและจัดทำผัง ครั้งที่ 1 โครงการวางผังการระบายน้ำจังหวัดในลุ่มน้ำบางปะกง 8 จังหวัดนครนายก ฉะเชิงเทรา สมุทรปราการ สระบุรี ปทุมธานี ปราจีนบุรี กรุงเทพฯ และชลบุรี

สืบเนื่องจากที่ผ่านมาปัญหาอุทกภัยก่อให้เกิดความรุนแรงในประเทศไทยเสียหายมูลค่ามหาศาลในปี 2538 และปี 2554 เนื่องจากการเปลี่ยนแปลงการใช้ที่ดินจากเกษตรกรรมไปเป็นสิ่งปลูกสร้างมากขึ้นทำให้กีดขวางการระบายน้ำ จึงต้องดำเนินโครงการวางผังการระบายน้ำจังหวัดในพื้นที่ลุ่มน้ำ เพื่อกำหนดมาตรการด้านผังเมืองในการป้องกันและบรรเทาอุทกภัยในพื้นที่ลุ่มน้ำ พื้นที่แก้มลิง และพื้นที่จังหวัดให้เป็นระบบและสัมพันธ์กันตั้งแต่ต้นน้ำถึงปลายน้ำ ในที่ประชุมได้มีการนำเสนอร่างแผนหลักการป้องกันและบรรเทาอุทกภัยเพื่อให้ที่ประชุมรับทราบและร่วมกันแสดงความคิดเห็นเพื่อรวบรวมข้อมูลไปใช้ในการดำเนินโครงการในขั้นตอนต่อไป

แหล่งที่มา :
ไฟล์เอกสารเพิ่มเติม :
วันที่ลงประกาศ : 10-07-2561