ประชุมคณะอนุกรรมการพัฒนาการเกษตรและสหกรณ์ระดับจังหวัดสมุทรปราการ ครั้งที่ 2/2563

 ประชุมคณะอนุกรรมการพัฒนาการเกษตรและสหกรณ์ระดับจังหวัดสมุทรปราการ ครั้งที่ 4/2563

นายวันชัย คงเกษม ผู้ว่าราชการจังหวัดสมุทรปราการ เป็นประธานการประชุม เพื่อร่วมกันพิจารณาการจัดทำปฏิทิน

ผลผลิตสินค้าเกษตรรายเดือนระดับจังหวัด ประจำปี พ.ศ.2563   และการจัดทำดครงการ 1 ตำบล 1 กลุ่มเกษตรทฤษฎี

ใหม่ ร่วมถึงการจัดนิทรรศการเกษตรเจ้าคุณทหาร ประจำปี 2564 

แหล่งที่มา :
ไฟล์เอกสารเพิ่มเติม :
วันที่ลงประกาศ : 24-12-2563