ประชุมคณะอนุกรรมการส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการประจำจังหวัดสมุทรปราการ ครั้งที่ 7/2563

 ประชุมคณะอนุกรรมการส่งเสริมและพัฒาคุรภาพชีวิตคนพิการประจำจังหวัดสมุทรปราการ ครั้งที่ 7/2563

เพื่อพิจารณากลั่นกรองและอนุมัติการกู้ยืมเงินของคนพิการ และพิจารณาโครงการที่ขอรับการสนับสนุนจากกองทุนส่ง

เสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ   การรับรองบัญชีรายชื่อองคืกรคนพิการเครือข่ายคนพิการประจำปี 2563 และการ

จัดงานวันคนพิการสากลจังหวัดสมุทรปราการ ประจำปี 2563 

แหล่งที่มา :
ไฟล์เอกสารเพิ่มเติม :
วันที่ลงประกาศ : 24-12-2563