<< ก่อนหน้า     ต่อไป >>
โครงการสินเชื่อ เสริมพลัง สร้างอนาคต SME ไทย” พ.ศ. 2564

 ขอประชาสัมพันธ์ โครงการสินเชื่อเสริมพลังสร้างอนาคต SME ไทย 2564        

การเปิดรับคำขอสินเชื่อของกองทุนพัฒนาเอสเอ็มอีตามแนวประชารัฐ  

“โครงการสินเชื่อ เสริมพลัง สร้างอนาคต SME ไทย” พ.ศ. 2564

โดยกำหนดการเปิดรับคำขอสินเชื่อตั้งแต่วันที่ 4 มกราคม 2564 เป็นต้นไป
#คุณสมบัติ
- สำหรับเอสเอ็มอีนิติบุคคล
- วงเงินกู้สูงสุดไม่เกิน 5 ล้านบาทต่อราย
- อัตราดอกเบี้ยร้อยละ 1 ต่อปี ตลอดอายุสัญญา 
- ระยะเวลากู้ สูงสุดไม่เกิน 7 ปี
- ปลอดชำระคืนเงินต้น สูงสุดไม่เกิน 1 ปี
 
#กลุ่มเป้าหมาย
1. กลุ่มธุรกิจอุตสาหกรรมยานยนต์ไฟฟ้า
2. กลุ่มธุรกิจอุตสาหกรรมอิเล็กทรอนิกส์อัจฉริยะ
3. กลุ่มธุรกิจอุตสาหกรรมเครื่องมือทางการแพทย์
4. กลุ่มธุรกิจผู้ผลิต/ผู้ใช้หุ่นยนต์ เครื่องจักรอัตโนมัติ หรือระบบปัญญาประดิษฐ์ (AI)
5. กลุ่มธุรกิจการท่องเที่ยว หรือกลุ่มธุรกิจที่เกี่ยวเนื่อง
6. กลุ่มธุรกิจ Tech Startup ซึ่งเป็นธุรกิจที่วางแผนมาเพื่อเติมโตแบบก้าวกระโดดด้วย เทคโนโลยีที่เป็นของใหม่ ซับซ้อน คู่แข่งน้อยมีความได้เปรียบทางธุรกิจในระยะยาว หรือธุรกิจอื่น ซึ่งเป็นไปตามที่ กอป.กำหนด
 
#วัตถุประสงค์
1. เพื่อลงทุน ขยาย ปรับปรุง กิจการ เช่น สิ่งปลูกสร้าง, เครื่องจักร/อุปกรณ์, ยานพาหนะ หรือระบบงาน เป็นต้น
2. เพื่อเป็นเงินทุนหมุนเวียนเสริมสภาพคล่อง หรือสำรองเป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนินธุรกิจ สูงสุดไม่เกิน 12 เดือน
3. หรือเป็นไปตามที่ กอป. กำหนด
 
    ทั้งนี้  ห้ามให้สินเชื่อแก่เอสเอ็มอีเพื่อนำเงินกองทุนไปชำระหนี้เดิมของสถาบันการเงินอื่น (Refinance)  หรือ ทดแทนหนี้เดิมในสถาบันการเงินเดิม เว้นแต่เป็นกรณีการลงทุนตามข้อ 1 เฉพาะที่ต้องนำเข้าจากต่างประเทศ โดยมีการเปิด L/C (Letter of Credit)  เพื่อนำเข้าสินค้า และมีระยะเวลาไม่เกิน 12 เดือน
 
#สามารถสมัครผ่านเว็บไซต์ www.thaismefund.com
 พร้อมยื่นเอกสารเพิ่มเติมได้ที่ กลุ่มส่งเสริมและพัฒนาอุตสาหกรรม สำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัด ทุกจังหวัด
แหล่งที่มา :
ไฟล์เอกสารเพิ่มเติม : 55463-jpg.jpg, 55462-jpg.jpg, 55461-jpg.jpg, 55460-jpg.jpg, 1610357628676-jpg.jpg,
วันที่ลงประกาศ : 14-01-2564