รายนามสมาชิกสภาอุตสาหกรรมจังหวัดสมุทรปราการ ปัจจุบันสภาอุตสาหกรรมจังหวัดสมุทรปราการมีสมาชิก รวมทั้งสิ้น ประมาณ 300 ราย ท่านสามารถดูรายละเอียด รายนามสมาชิก ที่อยู่ หมายเลขโทรศัพท์ และประเภท อุตสาหกรรมของสมาชิกแต่ละรายได้โดย Click here

 

1. ผู้สนใจสมัครเป็นสมาชิกสภาอุตสาหกรรมจังหวัดสมุทรปราการจะต้องมีคุณสมบัติดังนี้
1.1 เป็นโรงงาน
1.2 เป็นสมาคม
1.3 เป็นนิติบุคคล
1.4 เป็นบุคคลธรรมดา
2. จะต้องเป็นสมาชิกของสภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทยอยู่ก่อนแล้วจึงจะสมัครเป็นสมาชิกสภาอุตสาหกรรมจังหวัดสมุทรปราการได้ แต่ถ้ายังไม่ได้เป็นสมาชิกของสภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย และประสงค์จะเป็นสมาชิกของสภาอุตสาหกรรมจังหวัดสมุทรปราการจะต้องสมัครทั้งสภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย และสภาอุตสาหกรรมจังหวัดสมุทรปราการในคราวเดียวพร้อมกัน โดยชำระอัตราค่าบำรุงสมาชิกสภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย /จังหวัดสมุทรปราการ ตามอัตราที่กำหนด
3. กรอกข้อความในแบบฟอร์มสมัครสมาชิก ลงนามโดยผู้มีอำนาจ และประทับตราบริษัท
4. วิธีการชำระเงิน กรุณาสั่งจ่ายในนาม
สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย หรือ THE FEDERATION OF THAI INDUSTRIES
ชำระเงินผ่านบัญชีออมทรัพย์ ธนาคารกรุงไทย สาขาศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์
เลขที่บัญชี 009-1-70874-5
5. กรุณาส่งสำเนาการโอนเงินมาทางโทรสารหมายเลข 0-2 702 5773 หรือ อีเมล์ off.prakan51@gmail.com

 

1. การเสนอปัญหาร้องเรียนจากการประกอบอุตสาหกรรม พร้อมข้อเสนอแนะในการปรับปรุงแก้ไข
2. การให้ข้อคิดเห็นข้อเสนอแนะแก่รัฐบาลเพื่อการพัฒนาเศษฐกิจอุตสาหกรรมผ่านสภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย
3. การเข้าร่วมอบรม สัมมนา ดูงานทั้งในและต่างประเทศและเข้าร่วมโครงการเพื่อส่งเสริมและสนับสนุนการพัฒนาอุตสาหกรรมต่าง ๆ ทั้งที่เป็นกิจกรรม โครงการของสภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย และสถาบันต่าง ๆที่อยู่ภายใต้การบริหารของสภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย 4. การขอรับการรับรองต่าง ๆดังนี้
4.1 การรับรองฐานะการเงินเพื่อขอรับสิทธิประโยชน์ในการขอลดวงวงเงินค้ำประกัน การได้รับสิทธิพิเศษในการผ่านพิธีการศุลกากรนำเข้า ส่งออกจากกรมศุลกากร และสิทธิพิเศษในการขอคืนภาษีมูลค่าเพิ่มรวดเร็ว จากกรมสรรพากร
4.2 การตรวจสอบและรับรองสูตรการผลิตสำหรับผลิตภัณฑ์พลาสติก เพื่อขอรับสิทธิประโยชน์ยกเว้นอากรขาเข้าวัตถุดิบตามมาตรา 36(1) และ (2) จากสำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุน
4.3 การรับรองแหล่งกำเนิดสินค้า เพื่อแสดงแหล่งกำเนิดสินค้าจากไทยในการส่งออก
5. บัตรเดินทางสำหรับนักธุรกิจเอเปคซึ่งจะช่วยประหยัดเวลาและค่าใช้จ่ายสำหรับนักธุรกิจที่ต้องการเดินทางในส่วนที่เกี่ยวกับการขอวีซ่าและขั้นตอนการเข้าเมือง
6. ได้รับเอกสารเวียนเผยแพร่ข้อมูลที่เป็นประโยชน์ในการประกอบอุตสาหกรรม
7. ได้รับเอกสาร Industry Focus ราย 2 เดือน ของสภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย จำนวน 6 เล่มต่อปี (เฉพาะสมาชิกสามัญ)
8. ได้รับทำเนียบสมาชิก พร้อม CD ROM ของสภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย จำนวน 1 ชุด (เฉพาะสมาชิกสามัญ)
9. ได้รับ e-mail ฟรี 1 account เนื้อที่ 20 MB (เฉพาะสมาชิกสามัญ)
10. ได้รับ e-INDUSTRY FOCUS ซึ่งเป็นจดหมายข่าวอิเล็กทรอนิกส์ (e-newsletter) เดือนละ 2 ฉบับ
11. ได้รับส่วนลดพิเศษ
- ขอใบรับรองแหล่งกำเนิดสินค้า ลด 20 เปอร์เซ็นต์
- เข้าอบรมสัมมนา ลด 20 - 30 เปอร์เซ็นต์
- เยี่ยมชมโรงงาน ลด 15 - 20 เปอร์เซ็นต์
- ซื้อสื่อวิชาการ หรือ CD ROM ลด 35 เปอร์เซ็นต์
- ตรวจคุณภาพน้ำ ลด 20 เปอร์เซ็นต์
- ลงโฆษณาทางอินเตอร์เน็ต ลด 50 เปอร์เซ็นต์