สภาอุตสาหกรรมจังหวัดต่างๆ เกิดขึ้นด้วยความตระหนักถึงความสำคัญของการกระจายความเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจ และสังคมไปสู่ส่วนภูมิภาค และรองรับการการขยายตัว ของสภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย โดยมีภาครัฐสนับสนุน เพื่อให้ภาคเอกชนมีบทบาทในการแก้ไขปัญหาของท้องถิ่นของตนได้โดยตรง


โดยตลอดระยะเวลาที่ผ่านมา มีการรวมตัวของสมาชิกอย่างเหนียวแน่น ด้วยเห็นว่าสามารถช่วยแก้ปัญหาของตนเอง และกลุ่มสมาชิกโดยส่วนรวมได้ และยังมีการดูแลพัฒนาศักยภาพของกลุ่มของอุตสาหกรรมจังหวัดตนได้อย่างเข้มแข็ง มีการจัดกิจกรรมและสร้างสรรค์ผลงาน ให้เกิดกับสมาชิกในกลุ่มอย่างมีประสิทธิภาพ เป็นที่ยอมรับจากหน่วยงาน ในท้องถิ่นอย่างแท้จริง

 

สภาอุตสาหกรรมจังหวัดต่างๆ เกิดขึ้นด้วยความตระหนักถึงความสำคัญของการกระจายความเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจ และสังคมไปสู่ส่วนภูมิภาค และรองรับการการขยายตัว ของสภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย โดยมีภาครัฐสนับสนุน เพื่อให้ภาคเอกชนมีบทบาทในการแก้ไขปัญหาของท้องถิ่นของตนได้โดยตรง


โดยตลอดระยะเวลาที่ผ่านมา มีการรวมตัวของสมาชิกอย่างเหนียวแน่น ด้วยเห็นว่าสามารถช่วยแก้ปัญหาของตนเอง และกลุ่มสมาชิกโดยส่วนรวมได้ และยังมีการดูแลพัฒนาศักยภาพของกลุ่มของอุตสาหกรรมจังหวัดตนได้อย่างเข้มแข็ง มีการจัดกิจกรรมและสร้างสรรค์ผลงาน ให้เกิดกับสมาชิกในกลุ่มอย่างมีประสิทธิภาพ เป็นที่ยอมรับจากหน่วยงาน ในท้องถิ่นอย่างแท้จริง