ค้นหา
วันศุกร์ที่ 27 มกราคม 2560 เวลา 10:00 น. ณ พระที่นั่งดุสิตมหาปราสาmในพระบรมมหาราชวัง
วันศุกร์ที่ 11 พฤศจิกายน 2559 เวลา 08.00 - 17.00 น. ณ สถาบันการจัดการปัญญาภิวัฒน์ ถ.แจ้งวัฒนะ
วันพฤหสับดีที่ 2 มิถุนายน 2559 เวลา 08.30 น. – 12.00 น. ณ ห้อง meeting room 3 ศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์
ตั้งแต่วันนี้ จนถึงวันที่ 23 พฤษภาคม 2559
ฟรี!สำหรับสมาชิก ส.อ.ท.
วันอังคารที่ 31 พฤษภาคม 2559 เวลา 13.30 – 15.30 น.
วันจันทร์ที่ 14 มีนาคม 2559 เวลา 13.00 – 15.00 น.
15 กุมภาพันธ์ 2559 ณ ห้อง Meeting Room 2 โซน A ศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์ กรุงเทพฯ
17 กุมภาพันธ์ 2559 ณ โรงงาน บริษัท น้ำตาลมิตรผล จำกัด 05.30 – 16.30 น.อำเภอด่านช้าง จังหวัดสุพรรณบุรี