ค้นหา
วันที่ 26 พ.ย. 58 ณ ห้อง Board Room 2 โซน C ชั้น 3 ศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์ กรุงเทพฯ
ระหว่างวันที่ 24-27 พฤศจิกายน 2558
4 พฤศจิกายน 2558 เวลา 08.30 – 16.30 น. ณ ห้อง Board Room 2 โซน C ชั้น 3 ศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์ กรุงเทพฯ
ระหว่างวันที่ 29 พฤศจิกายน – 4 ธันวาคม 2558 (6 วัน 3 คืน) ณ เมืองโอซาก้า - นารา - ชิซูโอกะ - และเมืองโตเกียว, ประเทศญี่ปุ่น
วันจันทร์ที่ 9 พฤศจิกายน 2558 เวลา 8.30 – 12.00 น. ณ ห้อง Meeting Room 1-2 ศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์
26 ตุลาคม 2558 ณ ห้อง Ballroom 1 ชั้น 5 โรงแรมเอส 31 สุขุมวิท จัดโดย สภาธุรกิจไทย - เมียนมาร์ ฝ่ายส่งเสริมการค้าและการลงทุน สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย
ระหว่างวันที่ 24-27 พฤศจิกายน 2558
วันศุกร์ที่ 13 พฤศจิกายน 2558 เวลา 13.30 - 15.30 น.
วันพฤหัสบดีที่ 15 ตุลาคม 2558 เวลา 12.00 – 17.00 น. ณ ห้องแกรนด์บอลรูม ชั้น 4 โรงแรมมิราเคิล แกรนด์ คอนเวนชั่น กรุงเทพมหานคร
ระหว่างวันที่ 26 ตุลาคม 2558 ณ ห้อง Ballroom 1 ชั้น 5 โรงแรมเอส 31 สุขุมวิท