ค้นหา
วันพุธที่ 11 พฤศจิกายน 2563 ณ ห้องประชุม 1 ศาลากลางจังหวัดสมุทรปราการ
วันจันทร์ที่ 9 พฤศจิกายน 2563 เวลา 08:00 น. ณ โรงแรมกรุงศรีริเวอร์ จังหวัดพระนครศรีอยุธยา
วันที่ 16 ต.ค.63 เวลา 13.30 น. ณ สำนักงานพาณิชย์จังหวัดสมุทรปราการ
วันที่ 22 ก.ย.63 เวลา 13.30 น. ณ สำนักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดสมุทรปราการ
วันที่ 14-15 ก.ย.63 เวลา 09.30 น. ณ อุตสาหกรรมจังหวัดสมุทรปราการ
วันที่ 9 ก.ย.63 เวลา 09.00 น. ณ ศูนย์วิจัยและพัฒนาเทคโนโลยีรีไซเคิล กรมอุตสาหกรรมพื้นฐานและการเหมืองแร่
วันที่ 3 ก.ย. 63 เวลา 10.00 น. ณ สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 1 สมุทรปราการ
วันที่ 28 ส.ค. 63 เวลา 09.30 น. ณ ศาลากลางจังหวัดสมุทรปราการ