ค้นหา
วันพฤหัสบดีที่ 8 สิงหาคม 56 ณ ริมเขื่อน(หลังจวนผู้ว่าราชการจังหวัด)
วันพุธที่ 30 ตุลาคม 2556 เวลา 8.30 – 17.00 น. ณ ห้อง Board Room 2 โซน C ชั้น 3 ศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์ กรุงเทพฯ
วันพฤหัสบดีที่ 29 สิงหาคม 2556 เวลา 8.30 – 12.00 น. ณ ห้อง ส.อ.ท. 1 สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย โซน C ชั้น 4 ศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์ กรุงเทพฯ
วันที่ 3-5 ตุลาคม 2556 (3 วัน 2 คืน)
วันอังคารที่ 30 กรกฏาคม 2556 เวลา 08.30 - 16.30 น. ณ ห้องประชุม Boardroom 2 ศูนย์การประชุมสิริกิติ์
วันจันทร์ที่ 30 กันยายน 2556 เวลา 13.30 - 16.30 น. ณ อาคาร ซี.พี.ทาวเวอร์ ชั้น 11 ห้องประชุม 1111A-B
วันพุธที่ 24 กรกฎาคม 2556 เวลา 09.30 น. ณ ห้องประชุมสำนักงานเกษตรจังงหวัดสมุทรปราการ
อุตสาหกรรมยา อาหารเสริม และเวชสำอาง (ไม่มีค่าใช้จ่ายสำหรับสมาชิกบัตร BM VIP CARD และสมาชิก BM Member บริษัทละ 1 ท่าน)
1-2 August 2013