ค้นหา
โครงการส่งเสริมและเพิ่มศักยภาพของวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม (SMEs Pro-active) พ.ศ. 2556 - 2558
วันพฤหัสบดีที่ 4 กรกฎาคม 2556 เวลา 6.30-14.30 น. ณ นิคมอุตสากรรมลาดกระบัง เขตลาดกระบัง กรุงเทพฯ
กลยุทธ์การสำรวจความต้องการของลูกค้า วันพุธที่ 12 มิถุนายน 2556 เวลา 8.30 – 17.00 น. ณ ห้อง Board Room 3 โซน C ชั้น 3 ศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์ กรุงเทพฯ
วันพฤหัสบดีที่ 23 พฤษภาคม 2556 เวลา 13.30 น. ณ ห้องประชุม ชั้น 3 อาคารองค์การบริหารส่วนจังหวัด
วันพุธที่ 12 มิถุนายน 2556 เวลา 08.30 - 17.00 น. ณ ห้อง Boardroom 3 โซน C ชั้น 3 ศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์ คลองเตย กรุงเทพฯ
สมัครก่อน รับสิทธิ์พิจารณาเข้าร่วมโครงการก่อน และรับจำนวนจำกัดในแต่ละกิจกรรม
สัมมนา หัวข้อ "Change The Way We Work" ในวันที่ 27 พฤษภาคม 2556 เวลา 13.00 – 17.00 น. ณ ห้องประชุม Meeting Room 4 ศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริรกิติ์
วันอังคารที่ 14 พฤษภาคม 2556 เวลา 15.00-18.00 น. ณ โรงแรมมนต์มณี
วันพฤหัสบดีที่ 9 พฤษภาคม 56 เวลา 10.30 น. ณ ห้องประชุม 1 ศาลากลางจังหวัดสมุทรปราการ