ค้นหา
วันที่ 24 เมษายน 2561 เวลา 13:30 น. ณ ห้องประชุมศาลากลางจังหวัดสมุทรปราการ
วันที่ 5 เมษายน 2561 เวลา 15:00 น. ณ ห้องประชุมหอชมเมืองจังหวัดสมุทรปราการ
วันที่ 29 มีนาคม 2561 เวลา 09:30 น. ณ ห้องประชุม 1-2 ศาลากลางจังหวัดสมุทรปราการ
วันที่ 28 มีนาคม 2561 เวลา 09:30 น. ณ ห้องประชุมศาลากลางจังหวัดสมุทรปราการ
วันที่ 27 มีนาคม 2561 เวลา 13:30 น. ห้องประชุมศาลากลางจังหวัดสมุทรปราการ
วันศุกร์ที่ 27 มกราคม 2560 เวลา 10:00 น. ณ พระที่นั่งดุสิตมหาปราสาmในพระบรมมหาราชวัง
วันศุกร์ที่ 11 พฤศจิกายน 2559 เวลา 08.00 - 17.00 น. ณ สถาบันการจัดการปัญญาภิวัฒน์ ถ.แจ้งวัฒนะ